بررسی چگونگی پرداخت و وصول مالیات در ایران

 

 

 

در کتاب ها و مقالات اقتصادی عمدتا از مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی و اجرای اهداف اجتماعی، اقتصادی و مالی دولت ها یاد شده است. اما امروزه، نقش مالی و تامین درآمد های دولت را باید مهم ترین ویژگی مالیات به حساب آورد. عدم آگاهی مؤدیان از فرآیند وصول مالیات، در بسیاری از موارد موجب محرومیت آنان از تسهیلات قانونی و معافیت ‌های مالیاتی میشود و جریمه ‌های متعدد را به دنبال دارد. بر این اساس، ارتقای آگاهی مؤدیان از فرآیند وصول مالیات می‌تواند کمک شایانی برای عمل به تکالیف قانونی ‌نماید.

 

 

نحوه وصول مالیات:

مالیات، صرف نظر از جنبه های علمی و آثار اقتصادی و اجتماعی آن، از جهت مطالبه و وصول به دو گروه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی شده اند که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی هر دوره بنا به شرایط سهم هر یک در درآمد دولت ها مشخص می شود.

در برخی جوامع، مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر درآمد و ثروت) و در برخی دیگر، مالیات های غیر مستقیم (شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر واردات و مصرف) سهم بیشتری از درآمد های دولت را به خود اختصاص داده است.

در اغلب کشور های جهان این دو نوع مالیات تواما مورد استفاده قرار می گیرند.

وظیفه جمع آوری و تحقق درآمد های دولت ها عموما به عهده یک سازمان تخصصی دولتی محول شده است.

بر اساس ماده 219 ق.م.م، اصلاحیه 1394/4/31، از جمله وظایف مهم سازمان امور مالیاتی شناسایی مودیان مالیاتی و تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات و وصول آن است.

نکته: در ایران تا سال ۱۳۸۲ معاونت درآمد های مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از سال ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور عهده دار این وظیفه بوده اند.

 

 

روش های وصول مالیات:

روش های وصول مالیات اعم از مستقیم و غیر مستقیم را در ایران می توان به ترتیب زیر گروه بندی و خلاصه کرد:

 

روش خود اظهاری و پرداخت مالیات:

مؤدی دقیق تر از هرکس دیگری از میزان دارایی و درآمد خود اطلاع دارد بنابراین اظهار مالیات به وسیله مؤدی و همکاری او با اداره دارایی، تشخیص و ارزیابی مالیات را آسان تر می کند. اظهار مالیات از طرف مودی به وسیله تسلیم اظهارنامه صورت می گیرد.

اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است که از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تهیه و در اختیار مودیان قرار می گیرد. تسلیم اظهارنامه از نظر قانونی برای مودیان یک تکلیف است افراد باید با داشتن کد اقتصادی ۱۶ رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد کرده و اقدام به گرفتن اظهار نامه مالیاتی نمایند.

 

ماده ۲۶:

بر اساس ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم، وارثان فرد فوت شده (به صورت تکی یا جمعی) یا ولی یا ‌امین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها، وظیفه دارند یک لیست دقیق از تمامی اقلام ماترک فرد متوفی اعم از اموال و دارایی‌ها، مطالبات و بدهی‌ها و دیون (به غیر از اموال معاف از مالیات بر ارث موضوع ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم) آماده کنند و طبق فرم نمونه مخصوصی که توسط سازمان مالیاتی ارائه شده، به سازمان گزارش نمایند.

 

ماده ۲۸:

مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت کنند.

 

صاحبان درآمد املاک:

به موجب ماده ۸۰ موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده (۷۴) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

اشخاص حقوقی به موجب ماده ۱۱۰ قانون مالیات ها مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق هستند.

 

ماده ۱۱۰:

اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه با تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

اشخاص حقیقی (مشاغل) مودیان موضوع این فصل قانون مکلفند اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل کار خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

 

مالیات بر ارزش افزوده:

به موجب ماده ۲۱ مودیان مالیاتی مکلفند، اظهار نامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستور العملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضا هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.

 

روش وصول مالیات به وسیله ماموران سازمان مالیاتی

 

روش وصول مالیات به وسیله ماموران سازمان مالیاتی:

طبق این روش وصول مالیات وظیفه اصلی سازمان مالیاتی است و روش های دیگر با نقش پشتیبانی در این ماموریت مورد استفاده قرار می گیرند (مقررات ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه های مربوط).

ماده ۲۱۹ شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است.

در این روش، پس از صدور برگ تشخیص مالیات و رسیدگی به اعتراضات احتمالی مودی و طی مراحل قانونی و قطعیت آن، مودی با تمکین به مالیات نهایی و یا پیگیری ماموران، وجه آن را به حساب دولت واریز می کند.

تردیدی نیست که چنان چه به طرق یاد شده دیگر قبل مالیاتی پرداخت شده باشد به موجب مقررات مالیاتی قابل کسر خواهد بود.

 

روش پرداخت داوطلبانه:

گاهی دولت ها بنا به شرایط اضطراری و با انگیزه های مختلف، مردم را مخیر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی خود می کنند (لایحه تادیه و تصفیه مالیاتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۸).

 

روش وصول مالیات از طریق تخفیف و بخشودگی عمومی مالیاتی:

در مقاطعی از زمان، دولت برای ترغیب مودیان به پرداخت بدهی های مالیاتی معوق، با تصویب اعطای تخفیف یا بخشودگی (اعم از اصل و جرایم) ضمن دست یابی به مطالبات خود و تامین منابع مالی پرونده های مالیاتی را مختومه اعلام می کند.

مالیات های معوق عمدتا پس از تغییر و یا اصلاح قوانین، تحت عنوان بقایای مالیاتی مورد بخشودگی قرار می گیرد.

 

ماده ۱۳۰:

بدهی های گذشته موضوع مواد ۳ تا ۱۶ و تبصره ۳ ماده (۵۹) ماده (۱۲۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد شد.

 

تبصره:

وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون ریال (۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلی و جزئی مورد بخشودگی قرار دهد.

 

ماده ۱۷۴:

مالیات بر درآمد هایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از سال ۱۳۴۵ می باشد، به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی و زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

 

تبصره ۱:

مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۶ می باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد، قابل مطالبه نخواهد بود.

 

روش وصول مالیات از طریق مالیات های تکلیفی:

در ادبیات مالیاتی، مودی به معنی شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است که به دلایل مختلف از جمله برخورداری از امکانات مالی (فعالیت یا درآمد، ثروت و دارایی، مصرف و انجام هزینه) به موجب قوانین مالیاتی مشمول پرداخت مالیات (مالیات های مستقیم یا غیر مستقیم) است.

لیکن در مواردی اشخاص به لحاظ ارتباط اقتصادی و تعامل با مودیان و دسترسی به اطلاعات ثروت و درآمد آنها به موجب قانون عهده دار تامین درآمد های مالیاتی خواهند بود.

0، پرداخت کنندگان وجوه به مودیان مالیاتی، خود در حکم مودی تلقی و موظف به کسر بخشی از مالیات متعلق و واریز به حساب درآمد مالیاتی می باشند.

عدم انجام وظیفه قانونی یاد شده، موجب اخذ جرایم عدم کسر و عدم پرداخت و نیز جریمه تاخیر و همچنین مسئولیت تضامنی متخلف در پرداخت اصل مالیات خواهد بود.

گفتنی است مالیات های تکلیفی به عنوان مالیات علی الحساب مودی محسوب و جنبه قطعیت ندارد، لیکن در حساب مالیات قطعی مودیان قابل کسر خواهد بود.

 

 مزیت ها و آثار مالیات های تکلیفی

 

مزیت ها و آثار مالیات های تکلیفی:

 1. دریافت و وصول مالیات تکلیفی مانع از کاهش قدرت خرید دولت ناشی از شرایط تورمی خواهد بود.
 2. جمع آوری مالیات از طریق مالیات های تکلیفی در شرایط تورمی به کاهش نقدینگی کمک می کند و آثار ضد تورمی به همراه دارد.
 3. دریافت مالیات به صورت تکلیفی، به نوعی مشارکت مردم است و بنگاه های اقتصادی را در جمع آوری مالیات و تحقق درآمد های با حداقل هزینه ممکن می سازد.
 4. مالیات های تکلیفی، تحقق درآمد های مالیاتی و پرداخت هزینه های دولت را در یک سال مالی هماهنگ ساخته و انجام پروژه های اقتصادی و حصول اهداف دولت را فراهم می کند.
 5. در اجرای مالیات های تکلیفی به لحاظ دسترسی به درآمد و امکانات مودیان، امر وصول، تسهیل، موجب کاهش فشار مالیاتی وارده به مودیان و نیز تخفیف دغدغه مالیاتی آنها خواهد بود.
 6. سهولت در شناسایی مودیان، فعالیت و درآمد آنها، تسریع در مراحل تشخیص و مطالبه مالیات توسط سازمان مالیاتی، کاهش هزینه های وصول، نهایتا کمک به بانک اطلاعاتی مودیان، از ویژگی های مالیات تکلیفی است.
 7. در نتیجه وصول مالیات های علی الحساب، مطالبات معوق مالیاتی و نهایتا بخش قابل توجهی از مشکلات و هزینه های اداری سازمان مالیاتی کاهش می یابد.
 8. حاصل مالیات های تکلیفی، در تجزیه و تحلیل درآمد های مالیاتی و ارزیابی کارایی مالیاتی دولت تاثیر مثبت دارد.

در وضع هر یک از انواع مالیات ها اعم از مستقیم و غیر مستقیم شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف و… به منظور تحقق درآمد های مالیاتی قانون گذار با بهره گیری از راهکار مالیات های تکلیفی حسب مورد مقررات ویژه ای را پیش روی مودیان قرار داده است.

 

مصادیق قانونی مالیات های تکلیفی:

در اینجا به ذکر نمونه هایی از مصادیق قانونی مالیات های تکلیفی بسنده می شود:

 

تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم:

وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود.

نهاد های انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

 

ماده ۸۶:

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان ان به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

 

تبصره:

پرداخت هایی که از طرف غیر پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ های مقرر در ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

 

ماده ۱۰۲:

در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود، مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

 

ماده ۱۰۳:

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل ۵ درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر باشد.

 

تبصره ۲:

وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد (۵%) آن بابت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور پرداخت نمایند.

 

ماده ۱۰۴:

در اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم حذف گردید.

 

ماده ۱۰۷:

نظر قانون گذار به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران معطوف می باشد و در قسمت آخر بند ماده ۱۰۷ (پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.

 

تبصره ۱ ماده ۱۴۳:

از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴% ) ارزش اسمی آنها وصول می شود.

از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام، مکلف اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

 

تبصره ۲:

در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

شرکت ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

 

روش های قهر آمیز وصول مالیات

 

روش های قهر آمیز وصول مالیات:

در این روش مالیات های قانونی و قطعی شده مودیان متخلف و بد حساب که از پرداخت مالیات های قانونی مورد مطالبه خوداری می کنند و باعث اتلاف وقت و منابع می شوند از طریق توقیف اموال یا مسدود کردن حساب های بانکی و … به حیطه وصول در می آید (مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم).

 

ماده ۲۱۰:

هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

 

ماده ۲۱۱:

هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.

 

روش وصول مالیات از طریق ابطال تمبر:

در مقاطعی وصول مالیات به منظور جلوگیری از مراجعات و سرعت بخشیدن به آن با ابطال تمبر انجام می شود (مفاد مواد ۴۴ تا ۵۱ ) قانون مالیات های مستقیم به حق تمبر و مقررات اجرایی آن و همچنین ماده ۱۰۳ این قانون به موضوع حق تمبر وکلا اختصاص دارد.

 

ماده ۴۴:

از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می شود.

 

ماده ۴۵:

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می شود:

 • برات

 • فته طلب (سفته)

 • نظایر آنها

 

ماده ۴۸:

سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.

 

روش تقسط بدهی مالیات:

در این روش دولت به مودیانی که قادر نیستند بدهی مالیاتی خود را به طور نقد و یکجا پرداخت کنند ساعدت نموده، به تقسیط بدهی آنها مبادرت می کند.

به موجب ماده ۱۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

 

روش بخشیدن جرایم مالیاتی:

این روش برای ایجاد انگیزه و ترغیب و تشویق مودیان به پرداخت مالیات به کار می رود، به عنوان مثال، به موجب مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تمام یا بخشی از جرایم مودیان قابل بخشیدن است.

 

ماده ۱۹۱:

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشودن می باشد.

 

 

روش ایجاد محدودیت برای مودیان مالیاتی:

در این روش، مودیان بدهکار با پرداخت بدهی خود ممنوع الخروج می شوند (ماده ۲۰۲ قانون مالیات ها) همچنین به موجب مقررات ماده 186 قانون مالیات ها، اعطای تسهیلات توسط بانک ها به این گونه مودیان موکول به پرداخت بدهی های مالیاتی متقاضی است.

 

ماده ۲۰۲:

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلبارد ( ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ( ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشند و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.

 

ماده ۱۸۶:

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله مشمولین مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید.

 

 

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید