تقویم مالی و مالیاتی سال 140۲ برای حسابداران

تقویم مالی و مالیاتی سال 1401 برای حسابداران

 

تقویم مالی سال ۱۴۰۲ برای کارفرمایان ، کارگران و مودیان مالیاتی اهمیت زیادی دارد. بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱ اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی نسبت به قبل افزایش یافته و صرفا درآمد دولت از مالیات بر ارزش افزوده، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است است.

تقویم مالی و مالیاتی سال 140۲

تقویم مالی و مالیاتی و یا تقویم حسابداری یک نوع روزشمار برای انجام تکالیف مالیاتی مودی است. این تکالیف از سمت سازمان امور مالیاتی کشور بر عهده مودی قرار گرفته و لازم الاجرا هستند؛ در واقع در صورت رعایت نشدن این تکالیف، مودیان مشمول جریمه خواهند شد.

هدف از ارائه تقویم مالی و مالیاتی، مدیریت انجام امور مالی و حسابداری یک مجموعه با هدف انجام صحیح و شفاف تکالیف است. از این رو اهمیت تقویم حسابداری باتوجه به تاریخ‌های درج شده برای انجام تکالیف مالیاتی در موعدهای مقرر است. تقویم مالیاتی و حسابداری شامل تکالیف مالیاتی، مهلت‌های ارسال این تکالیف و جرایم عدم انجام تکالیف است. در ادامه به بررسی تقویم مالیاتی 1401 و یا تقویم حسابداری 1401 می‌پردازیم.

 

 نکته

اشخاص در شرایط مختلف، موظف به انجام تکالیف مالیاتی متفاوتی هستند؛ مانند ارائه اظهارنامه انحلال و یا مالیات بر ارث. در نوشته اظهارنامه مالیاتی شما را با انواع اظهارنامه‌های مالیاتی و مهلت ارسال هر یک بر اساس قوانین مالیاتی آشنا نموده‌ایم.

 

تقویم مالی و مالیاتی بهار 140۲

جدول زیر نشان دهنده تقویم مالی و مالیاتی فصل بهار سال 1401 است:

تاریخآخرین مهلت ارسالشرحجرایم عدم ارائه در موعد مقررجرایم عدم پرداخت مالیات
فروردین15 فروردینارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان 1400دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشدهماهانه 2% مالیات متعلقه
فروردین31 فروردینارسال لیست مالیات حقوق اسفند ماه کارمندان 14002% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
فروردین31 فروردینارسال لیست حق بیمه اسفند ماه کارمندان 140010% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه
اردیبهشت15 اردیبهشتارسال گزارشات فصلی دوره زمستان 14001% مبلغ معامله2% مبلغ معامله
اردیبهشت31 اردیبهشتارسال لیست مالیات حقوق فروردین ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
اردیبهشت31 اردیبهشتارسال لیست حق بیمه فروردین ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه
خرداد31 خردادارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
خرداد31 خردادارسال لیست حق بیمه اردیبهشت ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه
خرداد31 خردادارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل30% مالیات متعلقه غیرقابل بخشش و محرومیت از معافیتها2/5% مالیات ابزاری به ازای هر ماه

جدول تقویم مالی و مالیاتی فصل بهار سال 1401

 

نکته

بر اساس ماده 36 قانون دائمی ارزش افزوده، که از دی ماه 1400 اجرایی شد، تا زمان استقرار سامانه موديان «موضوع قانون پايانه‌‌های فروشگاهی و سامانه موديان» عدم تسليم اظهارنامه در هر دوره مالياتی برای كليه موديان و بعد از استقرار سامانه مذكور برای آن دسته از موديانی كه از عضويت در سامانه موديان امتناع كرده‌‌اند: ده ميليون (10,000,000) ريال يا دو برابر ماليات و عوارض پرداخت‌ نشده تا موعد مقرر در ماده‌ (4) اين قانون، هر كدام بيشتر باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده‌ (22) قانون پايانه‌‌های فروشگاهی و سامانه موديان است كه مودی به دليل عدم ثبت‌ نام در سامانه موديان بايد بپردازد.

 لازم به ذکر است تا پیش از اجرای قانون دائمی ارزش افزوده جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده معادل 50% مالیات متعلقه بود.

 

تقویم مالی و مالیاتی تابستان 140۲

جدول زیر نشان دهنده تقویم مالی و مالیاتی فصل تابستان سال 1401 است:

تاریخآخرین مهلت ارسالشرحجرایم عدم ارائه در موعد مقررجرایم عدم پرداخت مالیات
تیر15 تیرارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره فصل بهار 1401دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشدهماهانه 2% مالیات متعلقه
تیر1 مرداد (به علت تعطیلی رسمی 31 تیر)برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت های مالی 1401____
تیر1 مرداد (به علت تعطیلی رسمی 31 تیر)ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی 140130% مالیات متعلقه2.5% مالیات ابزاری
تیر1 مرداد (به علت تعطیلی رسمی 31 تیر)ارسال اظهارنامه اجاره املاک 1401برای اشخاص حقوقی همان اظهارنامه عملکرد است
برای اشخاص حقیقی 10% مالیات متعلق
2.5% مالیات
تیر1 مرداد (به علت تعطیلی رسمی 31 تیر)ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
تیر1 مرداد (به علت تعطیلی رسمی 31 تیر)ارسال لیست حق بیمه خرداد ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه
مرداد15 مردادارسال گزارشات فصلی دوره بهار 14011% مبلغ معامله2% مبلغ معامله
مرداد31 مردادارسال لیست حقوق مالیات تیر ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
مرداد31 مردادارسال لیست حق بیمه تیر ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه
شهریور31 شهریورارسال لیست مالیات حقوق مرداد ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
شهریور31 شهریورارسال لیست حق بیمه مرداد ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه

جدول تقویم مالی و مالیاتی فصل تابستان سال 1401

 

 نکته

در مواردی که آخرین مهلت انجام تکالیف مالیاتی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، آخرین مهلت انجام تکالیف به اولین روز بعد از تعطیلی رسمی موکول می‌شود.

 

تقویم مالی و مالیاتی پاییز 1401

جدول زیر نشان دهنده تقویم مالی و مالیاتی فصل پاییز سال 1401 است:

تاریخآخرین مهلت ارسالشرحجرایم عدم ارائه در موعد مقررجرایم عدم پرداخت مالیات
مهر16 مهر (به دلیل تعطیلی رسمی 15 مهر)ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان 1401دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشدهماهانه 2% مالیات متعلقه
مهر30 مهرارسال لیست مالیات حقوق شهریور ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
مهر30 مهرارسال لیست حق بیمه شهریور ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه
مهر30 مهرارسال گزارش حسابرسی 1401شرکت های مشمول ماده 272 ق.م.م معادل 20% مالیات متعلقه__
آبان15 آبانارسال گزارشات فصلی دوره تابستان 14011% مبلغ معامله2% مبلغ معامله
آبان30 آبانارسال لیست حقوق مالیات مهر ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
آبان30 آبانارسال لیست حق بیمه مهر ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه
آذر30 آذرارسال لیست مالیات حقوق آبان ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
آذر30 آذرارسال لیست حق بیمه آبان ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه

جدول تقویم مالی و مالیاتی فصل پاییز سال 1401

 

نکته

در مواردی که آخرین مهلت انجام تکالیف مالیاتی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، آخرین مهلت انجام تکالیف به اولین روز بعد از تعطیلی رسمی موکول می‌شود.

 

تقویم مالی و مالیاتی زمستان 140۲

جدول زیر نشان دهنده تقویم مالی و مالیاتی فصل زمستان سال 1401 است:

تاریخآخرین مهلت ارسالشرحجرایم عدم ارائه در موعد مقررجرایم عدم پرداخت مالیات
دی15 دیارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز 1401دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشدهماهانه 2% مالیات متعلقه
دی1 بهمن (به دلیل تعطیلی رسمی 30 دی)ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
دی1 بهمن (به دلیل تعطیلی رسمی 30 دی)ارسال لیست حق بیمه آذر ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه
بهمن16 بهمنارسال گزارشات فصلی دوره پاییز 14011% مبلغ معامله2% مبلغ معامله
بهمن30 بهمنارسال لیست حقوق مالیات دی ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
بهمن30 بهمنارسال لیست حق بیمه دی ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه
اسفندقبل از شروع سال مالی جدیددرخواست پلمپ دفاتر قانونی سال مالی آتی (1402)جریمه عدم ارائه دفاتر و یا دفاتر سفید 20% مالیات متعلقه__
اسفند28 اسفندارسال لیست مالیات حقوق بهمن ماه کارمندان 14012% حقوق پرداختی10% مالیات متعلقه +
ماهانه 2.5% مالیات متعلقه
اسفند28 اسفندارسال لیست حق بیمه بهمن ماه کارمندان 140110% حق بیمه متعلقهماهانه 2% حق بیمه متعلقه
اسفند28 اسفندبستن حساب ها و دفاتر و صورت های مالی____

جدول تقویم مالی و مالیاتی فصل زمستان سال 1401

 

وظایف مالی و مالیاتی مدیران مالی و حسابداری 1401

به این ترتیب می‌توان تقویم مالی 1401 برای تکالیف مستمر اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه موعد هر یک را در جدول زیر خلاصه نمود:

شرح فعالیتمجریسامانه الکترونیکیمهلت انجامجریمه عدم ارائه در مهلت مقررجرایم عدم پرداخت مالیات
ارسال لیست بیمه ماهانه کارکنانسازمان تامین اجتماعیhttps://es.tamin.irتا آخر ماه بعد (برای کارگاههای زیر 5 نفر تا آخر 2 ماه بعد)10% حق بیمه متعلق برای تاخیر و یا عدم ارسال لیستبه ازای هر ماه تاخیر معادل 2% حق بیمه متعلق
ارسال لیست ماهانه مالیات حقوقسازمان مالیاتیhttps://salary.tax.gov.irپایان ماه بعدعدم ارسال لیست معادل 2% حقوق پرداختنیتاخیر در پرداخت معادل 10% مالیات متعلقه + 2.5% به ازای هر ماه تاخیر
اظهارنامه ارزش افزوده (خرید و فروش)سازمان مالیاتیhttps://www.evat.irمهلت ارسال ارزش افزوده 15 روز پس از پایان هر فصل2 برابر مالیات و عوارض پرداخت نشدهمعادل 2% مالیات پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر
ارسال فهرست معاملات فصلیسازمان مالیاتیhttps://ttms22.tax.gov.irمهلت ارسال معاملات فصلی 45 روز پس از پایان هر فصلعدم ارسال فهرست معاملات معادل 1% مبلغ معامله
اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقیسازمان مالیاتیhttps://my.tax.gov.ir3 ماه پس از پایان سال مالیعدم ارسال اظهارنامه و کتمان معادل 30% مالیات متعلقه2.5% مالیات متعلق به ازای هر ماه تاخیر
اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقیسازمان مالیاتیhttps://return.tax.gov.ir4 ماه پس از پایان سال مالیعدم ارسال اظهارنامه و کتمان معادل 30% مالیات متعلقه2.5% مالیات متعلق به ازای هر ماه تاخیر
ارسال و تشریح گزارش حسابرسی مطابق ماده 272 ق.م.مسازمان مالیاتیپایان مهر ماهعدم ارائه گزارش معادل 20% مالیات متعلقه
پلمپ دفاتر قانونیسازمان ثبت اسناد و املاک کشورhttps://irsherkat.ssaa.irپایان اسفند ماه سال قبلعدم ارائه دفاتر یا ارائه دفاتر سفید معادل 20% مالیات متعلقه

جدول وظایف مالی و مالیاتی مدیران و حسابداران

 

تقویم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی سال 140۲

 

جدول زیر نشان دهنده تقویم عملکرد مالیاتی و موعد رسیدگی به تکالیف در سال 1401 است:

 

نوع شخصماخذسال عملکردمهلت تسلیم اظهارنامهمهلت تسلیم اظهارنامه اصلاحیموعد رسیدگی با اظهارنامهموعد رسیدگی فاقد اظهارنامه
حقیقیمشاغل951396/3/311396/4/311397/3/311401/3/31
حقیقیمشاغل991400/4/151400/5/151401/4/151405/4/15
حقیقیمشاغل14001401/3/311401/4/311402/3/311406/3/31
حقوقیشرکتها951396/4/311396/5/311397/4/311401/4/31
حقوقیشرکتها991400/6/71400/7/301401/6/71405/6/7
حقوقیشرکتها14001401/5/11401/6/11402/5/11406/5/1

تقویم عملکرد مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و موعد رسیدگی به تکالیف در سال 1401

 

همچنین موعد رسیدگی به جرایم مربوط به ماده 169 ق.م.م برای اشخاص حقیقی و حقوقی عبارت است از:

 

نوع شخصفصلدوره عملکردمهلت ارائه گزارشاتموعد رسیدگی به گزارشات
حقیقی و حقوقی زمستان 95دوره چهارم1396/2/161401/2/16
حقیقی و حقوقی بهار 96دوره اول1396/5/151401/5/15
حقیقی و حقوقی تابستان 96دوره دوم1396/8/151401/8/15
حقیقی و حقوقی پاییز 96دوره سوم1396/11/151401/11/16

 

بخشی از درآمد مالیاتی ۲۴۷ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۰ از مالیات بر درآمد جامعه پزشکان، هنرمندان، اینفلوئنسرهایی که بالای ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند، ناشران کتاب های کنکور اخذ خواهد شد. تعداد مودیان مالیاتی کشور در مرداد ۱۳۹۸ بالغ بر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام شده است در حالی که هر سال شاهد افزایش شمار صاحبان کارت خوان در کشور هستیم.

لذا مسائل مالیاتی برای شمار کثیری از اشخاص حقیقی و حقوقی کشور در سال ۱۴۰۱ در کانون توجه خواهد بود.

از تیر ماه سال ۱۴۰۰ موعد پرداخت مالیات بر خانه های خالی است که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه و کاربری هستند و اطلاعات آن ها در سامانه ملی ثبت املاک و اسکان درج شده است. اگر مودی مالیاتی هستید، تقویم مالی و مالیاتی ارائه شده در این گفتار سایت محاسبان تلاشگر خبره را بوک مارک کرده و در کانال های تلگرامی که در اختیار دارید، به اطلاع دوستان و همکاران برسانید.

در سال ۱۴۰۱ به دلیل کاهش روند شیوع بیماری کرونا در کشور، احتمالا تقویم نمایشگاهی کشور که برای فعالان کسب و کار که اهمیت بسیار داشتدیگر کمتر دچار تغییرات شود .

 

تقویم مالی و مالیاتی بهار ۱۴۰۲

اولین فصل اولین سال قرن پانزدهم هجری شمسی، در پی گرانی ها و تورم افسارگسیخته شاهد تحولات زیادی در اوضاع سیاسی کشور خواهیم بود.

توجه داشته باشید که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ شمسی تا اطلاع ثانوی، کماکان ۹ درصد که شامل شش درصد مالیات و ۳ درصد عوارض است.

 

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان

۱۵ فروردین ۱۴۰۱ مهلت ارسال  اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۰ است. در صورتی که اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان را به صورت اینترنتی در پایگاه ارزش افزوده ثبت نکنید، مشمول جریمه عدم ارائه اظهارنامه ارزش افزوده در موعد مقرر شده و ۵۰ درصد مالیات متعلقه به عنوان جریمه به شما تعلق خواهد گرفت. اگر این جریمه را پرداخت نکنید، ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه به جریمه شما  اضافه خواهد شد.

 

مهلت ارسال لیست مالیاتی حقوق اسفند ماه کارکنان

مهلت ارسال لیست مالیاتی حقوق اسفند ماه کارکنان کارفرمایان سراسر کشور، ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ است. حداقل حقوق و دستمزد و نرخ پایه بیمه کارگران مشمول بیمه اجباری احتمالا فروردین ۱۴۰۱ مشخص شود. با  این حال، اگر لیست مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۰ کارکنان خود را تا ۳۱ فروردین به اداره مالیاتی اعلام نکنید، مشمول جریمه عدم ارائه لیست مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۰ کارکنان شده که جریمه آن ۲ درصد حقوق پرداختی به کارکنان است.

توجه کنید که جریمه عدم پرداخت نیز ۱۰ درصد مالیات متعلقه به مودی حقوقی به انضمام ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه اعلام شده است. پس برای اجتناب از پرداخت این هزینه ها که نقدینگی را از بنگاه اقتصادی خارج میکند، نسبت به ارائه لیست مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۰ کارکنان خود در موعد مقرر اقدام کنید.

 

مهلت ارسال لیست حق بیمه اسفند ۱۴۰۲ کارکنان

ارسال لیست بیمه اسفند ۱۴۰۰ کارکنان نیز تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ به اداره امور مالیاتی امکان پذیر است. در صورتی که نسبت به ارائه این لیست بیمه آخرین ماه سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر اقدام نکنید، ۱۰ درصد حق بیمه ای که پرداخت کرده اید را باید به اداره دارایی به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه است.

 

مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره زمستان

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ شمسی آخرین مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره زمستان ۱۴۰۰ است. جریمه عدم ارائه لیست گزارش فصلی زمستان ۱۴۰۰ مودیان مالیاتی در موعد مقرر، یک درصد مبلغ معامله است. هم چنین جریمه عدم پرداخت نیز ۲ درصد مبلغ معامله به صورت ماهانه خواهد بود.

 

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق فروردین ۱۴۰۲ کارکنان

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق فروردین ۱۴۰۱ کارکنان نیز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ شمسی خواهد بود. اگر نسبت به ارائه این لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی به کارکنان را بایستی به عنوان جریمه به اداره مالیاتی پرداخت کنید. در صورتی که جریمه را پرداخت نکنید، ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه را نیز باید به عنوان جریمه عدم پرداخت در نظر داشته باشید.

 

مهلت ارسال لیست حق بیمه فروردین ۱۴۰۲ کارکنان

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ شمسی، آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه فروردین ۱۴۰۱ کارکنان است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه را باید به عنوان جریمه عدم ارائه لیست در موعد مقرر پرداخت کنید. اگر این جریمه را پرداخت نکنید، ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه به عنوان جریمه لحاظ می شود.

 

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت ۱۴۰۲ کارکنان

مهلت ارسال لیست مالیات  حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ کارکنان نیز ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ است. اگر نسبت به ارائه این لیست مالیاتی تا موعد مقرر اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی را باید جریمه بدهید. هم چنین جریمه عدم  پرداخت نیز ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه می باشد. لذا دقت کنید.

 

مهلت ارسال لیست حق بیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ کارکنان

توجه داشته باشید که ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ شمسی نیز آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه  اردیبهشت ۱۴۰۱ کارکنان است. در صورتی که نسبت به ارائه لیست حق بیمه در موعد مقرر اقدام نکنید، بایستی ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه را به عنوان جریمه پرداخت کنید. استنکاف از پرداخت جریمه نیز شما را مشمول جریمه ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد کرد.

 

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۱ شمسی مودیان مالیاتی، ۱۵ تیر ۱۴۰۱ است. اگر در موعد مقرر نسبت به ثبت اینترنتی اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار اقدام نکنید، ۵۰ درصد مالیات متعلقه را باید جریمه پرداخت کنید. استنکاف از پرداخت جریمه مزبور، شما را مشمول پرداخت جریمه ای معادل ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه خواهد کرد.

 

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار 1400

 

زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت های مالی

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت های مالی است. برخی از شرکت های سهامی عام بورس نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ شمسی، مجامع عمومی خود را با تعیین هیات مدیره و تقسیم سود شناسایی شده، برگزار می کنند که برای کسب اطلاعات تکمیلی به کدال مراجعه کنید.

 

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

۳۱ تیر ۱۴۰۱  آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد مودیان مالیاتی است. در صورتی که نسبت به ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد تا موعد مقرر اقدام نکنید، جریمه ۳۰ درصد مالیات متعلقه به شما تعلق می گیرد. استنکاف از پرداخت این جریمه، مشمول جریمه کتمان درآمد است و مشمول پرداخت ۳۰ درصد مالیات متعلقه به عنوان جریمه خواهید بود.

 

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

 

به منظور ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد به سایت: https://tax.gov.ir/action/do/show/430 مراجعه کرده و در جریان بخشنامه های جدید قرار بگیرید. نشانی ارسال اظهارنامه الکترونیکی عملکرد اشخاص حقوقی در : https://return.tax.gov.ir/ قرار دارد.

 

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ۱۴۰۲ کارکنان

۳۱ تیر ۱۴۰۲ مهلت ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ۱۴۰۲ کارکنان است. استنکاف از تسلیم لیست مالیات حقوق کارکنان در سومین ماه سال ، شما را مشمول پرداخت جریمه ای معادل ۲ درصد حقوق پرداختی می کند. جریمه عدم  پرداخت جریمه نیز، شما را مشمول پرداخت ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه می کند.

 

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق خرداد 1400 کارکنان

 

سامانه لیست مالیات بر درآمد حقوق نیز در نشانی: http://salary.tax.gov.ir/Account/LogOn قرار دارد.

 

مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره بهار ۱۴۰۲

۱۵ مرداد ۱۴۰۱ آخرین مهلت تسلیم گزارشات فصلی دوره بهار مودیان مالیاتی است. در صورتی که لیست گزارشات فصلی نخستین فصل سال را در موعد مقرر اعلامی ارسال نکنید، مشمول جریمه ای معادل یک درصد مبلغ معامله می شوید. استنکاف از پرداخت جریمه نیز شما را ماهانه مشمول پرداخت جریمه ای معادل ۲ درصد مبلغ معامله به صورت ماهانه خواهد کرد.

 

مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره بهار 1400

 

سامانه الکترونیکی ارسال صورت معاملات مودیان مالیاتی در نشانی https://ttms11.tax.gov.ir/t13/UserPanel.aspx قرار دارد.

 

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ کارکنان

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق تیر ۱۴۰۱ کارکنان است. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به ارسال لیست اقدام نکنید، بایستی جریمه ای معادل ۲ درصد حقوق پرداختی را پرداخت کنید. استنکاف از پرداخت جریمه نیز شما را مشمول پرداخت جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه خواهد کرد.

 

مهلت ارسال لیست حق بیمه تیر ماه ۱۴۰۲ کارکنان

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ، آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه تیر ماه ۱۴۰۱ کارکنان است. در صورتی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم این لیست اقدام نکنید، ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت جریمه ارسال لیست حق بیمه نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه است.

 

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق مرداد ۱۴۰۲ کارکنان

۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ، آخرین مهلت ارسال مالیات حقوق مرداد ۱۴۰۱ کارکنان است. اگر  در موعد مقرر نسبت به تسلیم لیست مالیات حقوق اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه به انضمام ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه می باشد.

 

مهلت ارسال لیست حق بیمه مرداد ۱۴۰۲ کارکنان

مهلت ارسال لیست حق بیمه مرداد ۱۴۰۲ کارکنان نیز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ است. جریمه عدم ارائه لیست در موعد مقرر معادل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه است. اگر نسبت به پرداخت جریمه، استنکاف شود، ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه نیز جریمه تعلق خواهد گرفت.

 

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال  اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۲ شمسی ۱۵ مهر ماه است. اگر این اظهارنامه در موعد مقرر ارائه نشود، شما را مشمول جریمه ای معادل ۵۰ درصد مالیات متعلقه خواهد کرد. اگر نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکنید، ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه به شما جریمه تعلق خواهد گرفت که جریمه عدم پرداخت است.

 

آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق شهریور ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ مهر ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق شهریور کارکنان است. اگر نسبت به عدم ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، بایستی ۲ درصد حقوق پرداختی را به عنوان جریمه عدم ارائه در زمان مقرر پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه است.

 

آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه شهریور ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ مهر ۱۴۰۱ اخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه شهریور است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه است.

 

مهلت ارسال گزارش حسابرسی

۳۰ مهر ۱۴۰۱ شمسی آخرین مهلت ارسال گزارش حسابرسی شرکت هایی است که مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم هستند که در صورتی که گزارش حسابرسی ارسال نشود، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه خواهند بود.

طبق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است که در پایان دی ماه هر سال، اشخاص حقوقی و حقیقی که بر اساس نوع و حجم فعالیتشان بایستی صورت مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ارائه کنند را مشخص کند. طبق ماده  ۲۷۲، اگر گزارش حسابرسی مالی مشمولان این ماده در موعد مقرر ارائه نشود، جریمه ای که اعلام شد در بالا به آن ها تعلق خواهد گرفت.

 

طبق تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون م.م ، اگر سازمان امور مالیاتی، حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص مشمول این ماده را به سازمان حسابرسی یا موسسات عضو ارسال کند، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و مودیان مالیاتی، مشمول پرداخت هزینه ها نیستند. جزییات تکمیلی را در سایت: http://www.intamedia.ir دنبال کنید.

 

در سال ۱۴۰۰ ، مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تا ۷ آذر ۱۴۰۰ تمدید شد  و برای سال ۱۴۰۱ مشخص نیست که آیا مجدد تمدید خواهد شد یا خیر. خریداران بورس کالای ایران نیز بایستی هر سال تا ۳۰ مهر، صورت های مالی حسابرسی شده را ارسال کنند.

 

اخرین مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۱

۱۵ آبان ۱۴۰۱ آخرین مهلت ارسال گزارش فصلی دومین فصل سال است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید ، مشمول جریمه ای معادل یک درصد مبلغ معامله خواهید شد. هم چنین اگر از پرداخت جریمه استنکاف کنید، بایستی ۲ درصد مبلغ معامله را جریمه پرداخت کنید.

 

آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق مهر ۱۴۰۱ کارکنان

آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق مهر کارکنان نیز ۳۰ آبان ۱۴۰۱  است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر استنکاف نمایید، مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد حقوق پرداختی خواهید شد. ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه به عنوان جریمه عدم پرداخت جریمه به شما تعلق خواهد گرفت.

 

مهلت ارسال حق بیمه مهر ۱۴۰۱ کارکنان

۳۰ آبان ۱۴۰۱  آخرین مهلت ارسال حق بیمه مهر ۱۴۰۱ کارکنان است. اگر نسبت به ارسال حق بیمه در مهلت مقرر استنکاف شود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد حق بیمه هستید. جریمه عدم پرداخت جریمه عدم ارسال لیست حق بیمه نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه است.

 

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق آبان ۱۴۰۱ کارکنان

۳۰ آذر ۱۴۰۱ آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق آبان ۱۴۰۱ کارکنان است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی را باید جریمه بدهید. جریمه عدم پرداخت نیز معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه است.

 

آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه آبان ۱۴۰۱ کارکنان

۳۰ آذر ۱۴۰۱ آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه آبان ماه می باشد. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، جریمه ای معادل ۱۰ درصد حق بیمه را باید پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز شما را مشمول جریمه ای معادل ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد کرد.

 

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۱

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده سومین فصل سال نیز ۱۵ دی ۱۴۰۱ است. اگر نسبت به ارائه اظهارنامه در موعد مقرر، چشم پوشی کنید، ۵۰ درصد مالیات متعلقه را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت جریمه عدم ارسال اظهارنامه سه ماهه سوم سال نیز معادل ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه است.

 

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ دی ۱۴۰۱ آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه کارکنان است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی را باید جریمه بدهید. جریمه عدم پرداخت نیز، شما را مشمول ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه خواهد کرد.

 

مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره پاییز ۱۴۰۲

۱۵بهمن ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال گزارش فصلی دوره پاییز است. در صورتی که در موعد مقرر نسبت به ارسال گزارش فصلی خود اقدام نکنید، مشمول پرداخت جریمه ای معادل ۱ درصد مبلغ معامله هستید. جریمه عدم پرداخت نیز ۲ درصد مبلغ معامله  است.

 

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق دی ماه ۱۴۰۱ کارکنان

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ شمسی ، آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق دی ماه کارکنان است. اگر در موعد مقرر نسبت به تسلیم لیست مالیات اقدام نکنید، مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد حقوق پرداختی خواهید بود. جریمه عدم پرداخت نیز شامل ۱۰ درصد مالیات متعلقه است. به ازای هر ماه تاخیر (دیرکرد پرداخت جریمه) نیز ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه را باید پرداخت کنید.

 

مهلت ارسال لیست حق بیمه دی ماه ۱۴۰۱ کارکنان

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ شمسی، آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه دی ماه کارکنان است. اگر در زمان مقرر نسبت به ارسال لیست حق بیمه اقدام نکنید، مشمول ده درصد حق بیمه متعلقه خواهید بود. جریمه عدم پرداخت نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد بود.

 

مهلت ارسال درخواست پلمپ دفاتر سال مالی ۱۴۰۲

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ، آخرین مهلت ارسال درخواست پلمپ دفاتر سال مالی آتی است. جریمه عدم ارائه دفاتر مالی یا ارائه دفاتر سفید، معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه است. مدارک مورد نیاز دریافت دفاتر پلمپ اشخاص حقوقی عبارتند از :

  • اصل اظهارنامه پلمپ مهر و امضا شده دریافتی از اینترنت
  • تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی
  • تصویر کارت ملی مدیر عامل
  • اصل یا تصویر وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی

 

به  منظور درخواست پلمپ دفاتر قانونی به سایت: https://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PolompRequest.aspx مراجعه کنید.

 

مهلت ارسال درخواست پلمپ دفاتر سال مالی 1401

 

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق بهمن ۱۴۰۱ کارکنان

آخرین مهلت ارسال لیست حقوق بهمن ۱۴۰۱ کارکنان، بیست و هشتم اسفند ماه است. اگر لیست حقوق بهمن را در موعد مقرر ارائه نکنید، مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد حقوق پرداختی خواهید شد. جریمه عدم پرداخت نیز شما را مشمول ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه می کند.

 

مهلت ارسال لیست حق بیمه بهمن ماه کارکنان

۲۸ اسفند ۱۴۰۱ آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه بهمن کارکنان است. اگر نسبت به ارائه لیست در  موعد مقرر اقدام نکنید، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه خواهید شد. جریمه عدم پرداخت نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد بود.

۲۸ اسفند ۱۴۰۱ نیز زمان بستن حساب ها و دفاتر و صورت های مالی است.

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید