آخرین نسخه قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

قانون دائم مالیات بر ارزش افزوده در سال تیرماه 1400 ابلاغ و از 13 دی ماه 1400 قابل اجرا است. این قانون تفاوت هایی با قانون موقت دارد و در اصل بسیاری از ایرادات قانون موقت در قانون دائم ارزش افزوده رفع شده است. در این سری از مقالات آموزش رایگان مالیات به طور کامل و در غالب جدول به مقایسه قانون ارزش افزوده موقت و دائمی در سال 1400 پرداخته ایم، همراه ما باشید.

 

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:

الف‌- عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛

ب‌- واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛

پ‌- صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛

ت‌- مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛

ث‌- مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛

ج‌- مالیات بر ارزش‌افزوده: مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛

چ‌- عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌همراه مالیات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع می‌شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو

ح‌- مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می‌نماید.

خ‌- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه‌ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.

د‌- اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است.

ذ‌- معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.

ر‌- قانون مالیات‌های مستقیم: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن.

ز‌- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ژ‌- پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده ‌(۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱

س‌- سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده ‌(۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده ۲- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات ‏این قانون است.

 

مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

جداول زیر براساس متن قانون مالیات بر ارزش افزوده سال های 1387 و 1400 تنظیم شده است. همچنین در این جداول مقایسه قانون ارزش افزوده موقت و دائمی مشاهده می‌شود که به شرح زیر است:

 

 

مقایسه کلیات در قانون ارزش افزوده دائم و موقت

۱۳۸۷فصل اول: کلیات
ماده ۲: منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده است.
ماده ۳: ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاهـا و خـدمات عرضـه شـده بـا ارزش کالاهـا و خـدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است.
ماده ۴: عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.
ماده ۵: ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابهازاء است.
ماده ۶: واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج یا از مناطق آزاد تجاری ـ صـنعتی و منـاطق ویـژه اقتصـادی بـه قلمرو گمرکی کشور است.
ماده ۷: صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجـاری ـ صـنعتی و منـاطق ویـژه اقتصادی است.
ماده ۸: اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده۱۰: هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماه، تقسیم می‌شود.
در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیـت مـؤدی در خـلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است. با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گـروه از مؤدیـان دو یا یک ماهه تعیین نماید.
۱۴۰۰فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده ۱: مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل هستند:
الف، عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛
ب، واردات: ورود کالا یا خدمت از خـارج از کشـور بـه قلمـرو گمرکـی کشـور یـا منـاطق آزاد تجـاری – صـنعتی یـا منـاطق ویـژه اقتصادی؛
پ، صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور
ت، مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛
ث، مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خـدمات مشـمول مالیـات و عـوارض بـرای فعالیـت هـای اقتصادی مودی در یک دوره معین؛
ج، مالیات بر ارزش افزوده: مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛
چ، عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداری ها و دهیاری ها وضع می‌شود. در این قانون، هرجا مـراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی، عوارض سالیانه خودرو
ح، مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خدمت، واردات یا صادرات مبادرت می‌نماید.
خ، دوره مالیاتی: دوره مالیاتی سه ماهه است و منطبق بر فصول سال شمسی است.
د، اعتبار مالیاتی ارزش افزوده: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خریـد کـالا (اعـم از نهـاده و کـالای نهایی) یـا خـدمت بـه موجـب ایـن قـانون پرداخت کرده است.
ذ، معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.
ر، قانون مالیاتهای مستقیم: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن.  
ز، سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور  
ژ، پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده “۱” قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱
س، سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده “۱” قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه عرضه کالا و خدمات در قانون ارزش افزوده دائم و موقت

۱۳۸۷ماده ۱: عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است.
تبصره ماده ۴: کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یـا تولیـد می‌شـود در صـورتی کـه برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شـود، عرضـه کـالا بـه خـود محسوب و مشمول مالیات است.
ماده ۹: معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هـر یـک از متعـاملین تلقـی و بـه طـور جداگانه مشمول مالیات است.
۱۴۰۰ماده ۲: عرضه کالا هاو ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.
تبصره ۱: کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مودیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شـود، در صـورتی کـه برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می‌شـود و مشـمول مالیـات و عـوارض خواهـد شـد. در صـورتی کـه عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.
تبصره ۲: معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می‌شود و مشـمول مقررات این قانون است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه تاریخ تعلق مالیات در قانون ارزش افزوده دائم و موقت

۱۳۸۷ماده ۱۱: تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف، در مورد عرضه کالا:
۱_ تاریخ صورت حساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
۲_ در موارد مذکور در تبصره ماده “۴” این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هـر کـدام کـه مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
۳_ در معاملات موضوع ماده “۹” این قانون، تاریخ معاوضه.
ب، در مورد ارائه خدمات:
۱_ تاریخ صورت حساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛
۲_ در مورد معاملات موضوع ماده “۹” این قانون، تاریخ معاوضه.
ج، در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیـث اسـترداد) و در مـورد واردات تـاریخ تـرخیص کـالا از گمـرک و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت ما به ازاء.
تبصره: در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین است.
۱۴۰۰ماده ۳: تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.
تبصره: قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه ماده 20 قانون موقت و ماده 4 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۲۰: مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره ۱: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نماید.
تبصره ۲: واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
۱۴۰۰ماده ۴: مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارض را که طـی آن دوره بـه فـروش کالاها و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره “۲” این ماده و پس از کسـر اعتبـار مالیـاتی خـود، بـه ترتیبـی کـه سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.
تبصره ۱: مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است، مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداختهای مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشـده باشـد، آن معاملـه یـا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.
تبصره ۲: در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای تاریخ تعلق مالیـات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است.
بنابراین مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عـوارض فـروش ایـن معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرمـا، متناسـباً، بـه تـأخیر بینـدازد و سـازمان تـا زمـان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مـودی را مشـمول جریمـه تـأخیر در پرداخـت نخواهـد کرد. در خصوص معاملات مذکور ، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریـدار، اعتبـار مالیـاتی بـرای وی از ایـن بابـت منظـور نخواهد شد.
تبصره ۳ : کلیه کارفرمایان موضوع ماده “۹” قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ و مـاده “۲۹” قـانون برنامـه پنجسـاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران مصـوب ۱۳۹۵/۲/۱۴، موظفنـد عـلاوه بـر ثبـت اصـل قـرارداد پیمانکاری، کلیه پرداختهای خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب بـا آن را به پیمانکار پرداخت کنند.
چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کنـد، بعـد از انقضـای مهلـت قـانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل مالیـات و عـوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.
تبصره ۴: پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده “۲” قانون رفع موانع تولید رقابـت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۴/۲ و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می‌شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند.
سازمان مکلف به پـذیرش ایـن اوراق بـه عنـوان مالیـات و عـوارض بـه میـزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سـود اوراق مـالی، اسـلامی) متناسـب بـا سـال هـای بـاقی مانـده تـا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پـذیرش اوراق محسـوب می‌شـود.
در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سـهم عـوارض از پـذیرش اوراق مـذکور را از محـل وصـولی های جـاری بـه حسـاب عوارض شهرداریها و دهیاری های مربوطه منظور نماید.
تبصره ۵: چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخـت می‌شود.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه ماخذ محاسبه مالیات در قانون دائم و موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷مـاده ۱۴: مأخـذ محاسـبه مالیـات، بهـای کـالا یـا خـدمت منـدرج در صورتحسـاب خواهـد بـود.
در مـواردی کـه صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احـراز شـود کـه ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات است.
تبصره: موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات نیست:
الف، تخفیفات اعطائی
ب، مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است.
ج، سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.
۱۴۰۰فصل دوم، مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
ماده ۵: مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خـدمات، در مـورد مؤدیـان عضـو سـامانه مؤدیـان، ارزش فـروش منـدرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
تبصره ۱: مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیـانی کـه عضـو سـامانه مؤدیـان نیسـتند و نیـز مودیـان متخلف موضوع ماده “۹” قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلـق است کـه توسـط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی صلاح یا تعیین کارشناس با هیأت کارشناسـی مشـخص می‌شود.
همچنـــین ســـازمان مـــی توانـــد بـــرای تعیـــین مأخـــذ مشـــمول مالیـــات مؤدیـــان مزبـــور، از دفـــاتر، اســـناد و مـــدارک (اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواسـت ماموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره ۲: موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نیست:
الف، انواع تخفیفات اعطائی
ب، مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است.
پ، سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است.
ت، وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداری ها واریز می‌گردد.
ث، کمکهای پرداختی شهرداری ها و دهیاری ها به سازمان های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشـروط بـه آن که مالیات و عوارض متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
ج، یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خـدمات مشـمول قیمـت گـذاری ؛ مشـروط بـه آنکـه مالیـات و عوارض فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
چ، وجوهی که از ردیف های بودجه ای مصوب دستگاه ها بین شرکت های تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابجا می‌شود مشروط بر آنکـه بابت خرید یا فروش کالاها و خدمات نباشد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا در قانون دائم و موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۱۵: مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره: مأخذ محاسبه مالیـات واردات خـدمات، عبـارت اسـت از معـادل ارزش ریـالی مربوطـه بـه مابـه ازاء واردات خدمت مزبور.
۱۴۰۰ماده ۶: مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی موضوع ماده “۱۴” قـانون امـور گمرکـی مصـوب ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۹۰ و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه نرخ مالیات ارزش افزوده در قانون دائم و موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۱۶: نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد است.
تبصره: نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱_ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد “۱۲%”
۲ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد “۲۰%”
۱۴۰۰ماده ۷: نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده “۵” این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنهـا در ماده “۲۶” این قانون تصریح شده، نه درصد “۹%” است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه مالیات و عوارض خرید کالا و خدمات در قانون دائم و موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۱۷: مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خـود بـه اسـتناد صـورت حسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد.
ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جملـه کـالای مـورد اسـتفاده بـرای فعالیت هـای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.
تبصره ۱: در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیـاتی اضـافه پرداختـی داشـته باشـند، مالیـات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صـورت تقاضـای مؤدیـان، اضـافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره ۲: در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشـتغال داشـته باشـند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یـا خـدمت تـا ایـن مرحلـه قابل استرداد نیست.
تبصره ۳: در صورتی که مؤدیان به عرضه توام کالاها یا خـدمات مشـمول مالیـات و معـاف از مالیـات اشـتغال داشـته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشـمول مالیـات در حسـاب مالیـاتی مـؤدی منظـور خواهد شد.
تبصره ۴: مالیات بر ارزش افزوده و عـوارض پرداختـی مؤدیـان بابـت کالاهـای خـاص موضـوع تبصـره مـاده ۱۶ و بنـدهای (ب)، (ج) و (د) مـاده ۳۸ ایـن قـانون، صـرفاً در مراحـل واردات، تولیـد و توزیـع مجـدد آن کالاهـا توسـط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یـا قابـل اسـترداد بـه آنهـا خواهد بود.
تبصره ۵: آن قسـمت از مالیاتهـای ارزش افـزوده پرداختـی مؤدیـان کـه طبـق مقـررات ایـن قـانون قابـل کسـر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات هـای مسـتقیم محسـوب می‌شود.
تبصره ۶: مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قـانون، در صـورتی کـه ظـرف سـه مـاه از تـاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد در ماه نسبت به مبلـغ مـورد اسـترداد و مـدت تاخیر خواهد بود.
تبصره ۷: مالیات هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شـهرداریها و دهیاری هـا بـرای انجـام وظـایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.
۱۴۰۰ماده ۸: مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخـت می‌کننـد، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود.
در صورتی که مؤدی در خواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک مـاه از تـاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید.
در غیر این صورت، مشمول خسـارتی بـه میزان دو درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر است کـه توسـط سـازمان و از محـل وصولی های جاری پرداخت می‌گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیـأت رسـیدگی بـه تخلفـات اداری بـه مجازات بند «د» ماده “۹” قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.
تبصره ۱: مالیات و عوارض خرید نهاده های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانـی) دولـت قابـل اسـترداد نیسـت و جزء بهای تمام شده دارایی های مزبور منظور می‌گردد.
تبصره ۲: در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقـررات ایـن قـانون کـالا هـاو خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های آنها قابل تهاتر یا استرداد نیست.
تبصره ۳: در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفا مالیات و عوارضی که بابـت خرید نهاده های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره ۴: صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط بـه ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است.
تبصره ۵: آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینـه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می‌شود.
تبصره ۶: سازمان مکلف است با رعایت تبصره های ۲ و ۴ این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیـدی یـا معـدنی دارای مجوز تاسیس را که در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد مورد نظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.
تبصره ۷: مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قـانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره ۸: مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، ماموریتهای دیپلماتیک، پسـتهای کنسـولی، مـأموران دیپلماتیـک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نیست، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمانهای بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران هستند (اتبـاع غیـر ایرانـی)، بـا ارائـه اسـناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور خارجه و امـور اقتصـادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می‌شود.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

 

مقایسه معافیت ارزش افزوده در قانون دائم و موقت

۱۳۸۷ماده ۱۲: عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف هستند:
بند ۱ ماده ۱۲: محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
بند ۲ ماده ۱۲: دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛
بند ۳ ماده ۱۲: انواع کود، سم، بذر و نهال؛
بند ۴ ماده ۱۲: آرد خبازی، نان ، گوشت، قند، شکر، برنج ، حبوبـات و سـویا، شـیر، پنیـر، روغـن نبـاتی، شیرخشـک مخصوص تغذیه کودکان
بند ۵ ماده ۱۲: کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
بند ۶: کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمـومی غیـر دولتـی بـا تأییـد هیأت وزیران و حوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا
بند ۷ ماده ۱۲: کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تـا میـزان مقـرر طبـق مقـررات صـادرات و واردات، وارد کشور میشود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
بند ۸: اموال غیر منقول
بند ۹: انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی
بند ۱۰ ماده ۱۲: خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
بند ۱۱ ماده ۱۲: خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسـات و تعاونی هـای اعتبـاری و صـندوق های قرضالحسـنه مجاز و صندوق تعاون
بند ۱۲ ماده ۱۲: خدمات حمل و نقل عمومی باری و مسافری درون و برون شهر جادهای، ریلی، هوایی و دریایی؛
بند ۱۳ ماده ۱۲: فرش دستباف
بند ۱۴ ماده ۱۲: انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانـه های علـوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی، آمـوزش و پـرورش و کـار و امـور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛
بند ۱۵ ماده ۱۲: خوراک دام و طیور
بند ۱۶ ماده ۱۲: رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها براساس فهرستی که به پیشـنهاد مشـترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شـش مـاه از تـاریخ تصـویب ایـن قـانون بـه تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
بند ۱۷ ماده ۱۲: اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براسـاس فهرسـتی کـه بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیـه و بـه تصـویب هیـأت وزیـران می‌رسـد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
۱۴۰۰فصل سوم: معافیت ها
ماده ۹: عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر مشمول معافیت های مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هستند: 
الف، کالاها
۱_ کلیه محصـولات کشـاورزی فـرآوری نشـده مشـتمل بـر محصـولات خـام زراعـی و بـاغی، گیاهـان دارویـی، محصـولات مرتعـی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)
تبصره: فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجمـاد محصـول (شـامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بنـدی، بوجـاری بـذور، پوسـتگیری ماننـد شـالیکوبی، شستشـو، تمیزکـاری، تفکیـک، همگن سـازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفتدادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فـرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.
۲_ دام زنده و خوراک آن، کلیـه مـواد اصـلی تولیـد مثـل دام زنـده مطـابق پروانـه صـادره توسـط وزارت جهـاد کشـاورزی، پوسـال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛
تبصره: دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیـه انسـان یـا دام و فعالیت هـای اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.
۳_ بذر، نشاء، نهال، سم و کود
۴_ آب مصارف کشاورزی
۵_ کالاهای زیر:
۵_۱_ شیر، پنیر و ماست
۵_۲_ تخم ماکیان
۵_۳_ آرد و نان
۵_۴_ انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق با فهرستی که هرسال وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی تـا پایـان دی مـاه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند.
۵_۵_ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا
۵_۶_ انواع روغن های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی
۵-۷- شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
۵_۸_ تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه
۶_ انواع کالاهای زیر:
۶_۱_ خمیر کاغذ و کاغذ باطله
۶_۲_ دفتر تحریر
۶_۳_ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه
۷_ نسخه های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:
۷_۱ روزنامه،
۷_۲ کتاب
۷_۳ مجله و نشریه
۸_ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛ ۹_ انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد طلا
۱۰_ دارایی های غیرمنقول و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛
۱۱_ هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ یا شرکت های فرعی صندوقهای سرمایه گذاری پروژه، به عنوان آورده غیر نقد شرکاء در همان صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛
تبصره: در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق های سرمایه گـذاری پـروژه متعلـق بـه صـندوق های سـرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاسـت های کلـی اصـل چهـل و چهـارم قـانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکت های فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.
۱۲_ هرگونه انتقال دارایی به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بـه منظـور تسـهیل اجـرای سیاسـتهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
۱۳_ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
۱۴_ صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده “۱” قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صـنایع دسـتی مصـوب ۲۶٫۱۰ /۱۳۹۶ مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صـنایع دسـتی پیشـنهاد مـیشـود و بـه تصـویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛
۱۵_ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
۱۶_ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده ۱۹ قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.
تبصره: معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در حـوزه دفـاعی بـا تاییـد وزارت دفـاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.
۱۷_ تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۱: واردات کالاهای موضوع جزءهـای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند «الـف» ایـن مـاده معـاف از پرداخـت مالیـات و عوارض است. واردات کالاهای موضوع جزء های (۱)، (۳)، (۵) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیـات و عـوارض بـا نرخ استاندارد نه درصد در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور ، مانند عرضـه کالاهـای مشـابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
در خصوص جزء ۱۵ این بند، در صـورتی کـه بـا تاییـد وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و اگـر واردات کالاس مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبـور بـا رعایـت قـانون حـداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کـالای ایرانـی، مشـمول مالیـات و عـوارض بـا نـرخ سـه درصـد در مبـادی گمرکی است.
عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
تبصره ۲: تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسـب معافیـت از مالیـات بـر ارزش افـزوده را بـر روی بسته بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاهـا و خـدمات معـاف از مالیـات و عـوارض را از طریـق شیوه های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند.
سازمان مکلف است امکان دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیـات و عـوارض را از طریـق سامانه عملیات الکترونیکی خود و اسـترداد مبـالغ اضـافه دریـافتی از خریـداران فـراهم نمایـد. دریافـت مالیـات و عـوارض از کالاهـا و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمه های معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابـل بخشـودگی نیست. سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضـافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.
نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجـراء شـدن این قانون توسط سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی مـی رسد.
تبصره ۳: واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هـلال احمـر جمهـوری اسـلامی ایـران، سـازمان اورژانـس کشـور، سازمان بهزیستی کشور ، آستانهای مقدسه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأیید وزیر امـور اقتصـادی و دارایـی، حوزه هـای علمیـه بـا تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأییـد وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
تبصره ۴: اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به اخذ گـواهی سـلامت محصـول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.
ب_ خدمات
۱_ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستانها؛
۲_ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولیـد انـدام های تکثیری گیاهان؛
۳_ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغـذی یـا الکترونیکـی، کتـاب، نشـریه و خـدمات نشـر و توزیـع آنهـا بـه اسـتثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات؛
۴_ ارائه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میشود در صورتیکه مشمول فصـل مالیـات بـر درآمـد حقـوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛
تبصره: در ارائه خدمت توسط شرکت های تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریـق قراردادهـای حجمـی خـدمات خـود را بـا در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه میکنند (مانند شرکت های ارائـه دهنـده خـدمات پرسـتاری و خـدمات نظـافتی)، بخشـی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، معاف است. حکم این بند مشروط به تأییـد میـزان حقـوق و دسـتمزد و مزایـا توسط سازمان بیمه گر است.
۵_ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده ، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهـارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛
۶_ خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوقهای قرض الحسنه دارای مجـوز فعالیـت از بانـک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران یـا سـایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق های قرض الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا میشوند؛
۷_ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صـندوق های حمـایتی، ضـمانت صـادرات، سـرمایه گذاری، بیمـه ای و پـژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا میشوند در چارچوب اساسنامه آنها.
۸_ خدمات بیمه های زندگی، خدمات بیمه های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
۹_ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهـادار و کـالا در بورسهـا و بازارهـای خـارج از بـورس بـه تشـخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
۱۰_ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهـادار موضـوع بنـد ۲۴ مـاده ۱ قـانون بـازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی؛
۱۱_ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۱۲_ منحصرا سود تسهیلات اعطایی شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز فعالیـت از بانـک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران بـه مشتریان (مصرف کنندگان).
تبصره: مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شـرکت هـای واسـپاری (لیزینـگ) بـا مشـتریان مشمول این فعالیت نیستند.
۱۳_ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جادهای، ریلی و دریایی؛
۱۴_ خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح طبق آیین نامـهای کـه بـا پیشـنهاد مشـترک وزارتخانـه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فنـاوری، آمـوزش و پـرورش، تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی، بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شـش مـاه از تـاریخ ابـلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد؛
۱۵_ خدمات اقامتی هتل هـای سـه سـتاره و پـایین تـر ، مهمان پـذیرها و سـایر مراکـز اقـامتی دارای مجـوز از وزارت میـراث فرهنگـی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذی ربط؛
۱۶_ قدر السهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱ /۰۲ /۱۳۸۷ از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها
۱۷_ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء۱۷ بند «الف» این ماده که توسط مرکز وابسته بـه دسـتگاههـای نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می شود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امـور اقتصـادی و دارایـی ابلاغ می شود.
تبصره: در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیسـت، ماننـد دریافـت هرگونـه خسـارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگـردد)، آورده نقدی یا غیر نقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نیست.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

 

 

مقایسه مالیات ارزش افزوده صادرات در قانون دائم و موقت

۱۳۸۷ماده ۱۳: صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیـات موضـوع ایـن قانون نیستند و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک (در مـورد کـالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد میگردد.
۱۴۰۰ماده ۱۰: موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات خرید نهاده های آنها مسترد میشود:
الف: صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صـادره توسـط گمـرک یـا بـرگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجـام کـار کـه بـه تأییـد نزدیکتـرین نماینـدگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارز آوری با تأیید بانک مرکزی یـا سـایر اسـناد و مـدارک مثبتـه.
صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به منـاطق آزاد تجـاری و صـنعتی خـارج از نقـاط جمعیتـی کـه دارای تـراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بنـد خواهد بود.
ب: خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآوردههای نفتی (بنزین، نفتگاز، نفت کـوره، نفـت سـفید، گازمـایع و سـوخت هـوایی)، گازطبیعی و برق؛
تبصره ۱: فروش کلیه فرآورده های تولیدی شرکت های پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت های هـوایی بـه شـرکت های هواپیمـایی خارجی در فرودگاه های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه های مستقر در نـواحی مـرزی کشـور) و همچنـین فـروش سـوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی ها (بنکرینگ) صادرات محسوب میشود.
تبصره ۲: استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مـواد اولیـه تولیـد کـه در فهرسـت مربـوط بـه مـاده ۱۴۱ قـانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است.
تبصره ۳: خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، و یا شعب شرکت های خـارجی مقـیم ایـران) ارائـه میشود و محل مصرف خدمات و یا مقصد ارائه خدمات داخل باشد یـا خـارج از کشـور، در صـورتی کـه مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود، صادرات محسوب می گردد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

 

مقایسه مالیات خرید کالای همراه مسافران تبعه خارجی در قانون دائم و موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷تبصره ماده ۱۳: مالیات های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تـا تـاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائـه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود. ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۴۰۰ماده ۱۱: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف مدت دو مـاه از تـاریخ خریـد همـراه مسـافران اعـم از ایرانی و خارجی از کشور خارج میشود و نیز ، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابـت بلیـت پـرواز خـارجی خریـداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور بـا ارائـه صورتحسـاب الکترونیکـی و یـا اسـناد و مـدارک مثبتـه، توسـط سازمان، از محل وصولی های جاری مسترد میگردد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسـط سـازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 12 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۱۲: عرضه کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف هستند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان بـه تأیید هیأت وزیران میرسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سـامانه مؤدیـان هسـتند. ایـن حکـم شـامل کلیـه منـاطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میشود.
متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع بنـد «ب» ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد ارزش معـاملات ثبـت نشـده در سـامانه مذکور میشوند. آیین نامه اجرائی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف مدت سـه ماه پـس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه میشود بـه تصـویب هیأت وزیران میرسد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه بخشی از وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث در قانون دائم و موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۱۸: مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعـلام مینمایـد نسـبت بـه ارائـه اطلاعـات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.
ماده ۱۹: مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالاها یا ارائه خدمات موضوع این قـانون، صـورت حسـابی بـا رعایـت قـانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشـور تعیـین و اعـلام میشود، صـادر و مالیـات و عـوارض متعلـق را در سـتون هـای مخصـوص درج و وصـول نماینـد. در مـواردی کـه از ماشین های فروش استفاده میشود، نوار ماشین جایگزین صورت حساب خواهد شد.
تبصره: کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرایم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط میشود.
۱۴۰۰فصل چهارم: وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده ۱۳: پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام میکند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزلـه ثبـت در دفـاتر قـانونی است.
تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آن ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افـزوده مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 14 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۱۴: چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیـان نتوانـد سـامانه مؤدیـان را مسـتقر کنـد، مکلـف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً بـه میزانـی کـه در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
تبصره: بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد از پرونده های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیـان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخـاب مؤدیـانی کـه پرونـده آنهـا بایـد مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، معین میشود.
سازمان مکلف است تا پایان مهرمـاه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار میگیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی نماید.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 15 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۱۵: دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و سازمان های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مودیان هستند. وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت موظـف اسـت ترتیبـی اتخــاذ کنــد کــه اطلاعــات معــاملات ثبــت شــده در ســامانه تــدارک الکترونیکــی دولــت موضــوع تبصــره ۵ مــاده ۱۶۹ قــانون مالیاتهای مستقیم عینا و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 16 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۱۶: ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکـاری و معـاملات و اطلاعـات نیروهـای مسـلح و وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره ۳ ماده ۴ تبصـره۱مـاده ۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایـت ملاحظـات امنیتـی، مطـابق دسـتورالعملی است که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می رسد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه ماده 21 قانون موقت با ماده 17 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۲۱: مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیـاتی کشـور تعیین و اعلام میشود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیـب مقـرر تسـلیم و مالیـات متعلـق بـه دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخـت کرده انـد و قابـل کسـر هستند، در مهلـت مقـرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانـه داری کـل کشـور) تعیـین و توسـط سـازمان امـور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند.
۱۴۰۰ماده ۱۷: مؤدیان مکلفند مالیات فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.
تبصره ۱: سازمان میتواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آن ها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند.
آیین نامه اجرائی این تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم می شوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور میشود و برای خریدار، در صورتی که مصرف کننده نهایی نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می آید.
تبصره ۲: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاه های اطلاعاتی ذیربط را فراهم نماید.
گمرک مکلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت برای پردازش»، تضمینات لازم را براساس مقررات تبصره ماده ۵۳ قانون امور گمرکی أخذ کند.
تبصره ۳: واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند «ب» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، تولید داخل محسوب می شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقیمانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.
تبصره ۴: واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون، مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نیستند.
تبصره ۵: مالیات و عوارض آب، برق و گـاز بـا توجـه بـه مالیـات و عـوارض منـدرج در صورتحسـاب (قبـوض) مصـرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیـدی و وارداتـی، فقـط یکبـار در زمـان فـروش (صدور صورتحساب)، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت های تابعه وزات نفت (بابت پنج فـرآورده اصـلی و سـوخت هوایی) و یا شرکت های پالایش نفت (بابت سایر فرآورده ها) و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابع ذیربط وزارت نیـرو و شـرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فـروش مصـوب داخلـی محاسـبه، ثبـت و وصـول و پـس از کسـر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
آیین نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکت های فعال در زنجیـره قبـل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهـاتر، اسـترداد، وصـول و واریز به حساب تعیین شده سازمان ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان، شرکت ملی نفـت ایـران و توانیر به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو میرسد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 18 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۱۸: کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قـانون برنامـه ششـم توسـعه موظفنـد اطلاعـات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر این صورت، سـازمان مکلف است با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سـامانه مـذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه دوره مالیاتی در قانون دائم و موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۱۰: وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گـروه از مؤدیـان دو یا یک ماهه تعیین نماید.
۱۴۰۰ماده ۱۹: وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان دو یا یک ماهـه تعیـین نماید؛ مشروط بر آن که تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اطلاع رسانی عمومی شود.
تبصره: در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمـان فعالیـت مـؤدی طـی دوره مربـوط، یـک دوره مالیاتی تلقی میشود.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه ماده 21 قانون موقت و ماده 20 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۲۱:
تبصره ۱: چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسـبت بـه مدت یاد شده نیز جاری است.
تبصره ۲: اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند تسلیم اظهارنامه و پرداخـت مالیـات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره ۲: اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارنـد، تسـلیم اظهارنامـه و پرداخـت مالیـات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره ۳: در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنهـا ایجـاد دفتـر، فروشـگاه یـا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستور العملی اسـت کـه توسـط سـازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد.
تبصره ۴: مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سـکونت آنـان از لحـاظ تسـلیم اظهارنامـه و سـایر امـور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.
 ۱۴۰۰ماده ۲۰:
الف: سازمان میتواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یـا مکان هـای متعـدد دارنـد، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
ب: مودیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مودیان استفاده کنند.
پ: در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شـغلی مکلفنـد از بـین خـود یـک نفـر را بـه عنـوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نـام و ثبـت معـاملات در سـامانه مؤدیـان و پرداخـت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام میشود، در غیر این صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
ت: برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است.
در صـورتی کـه مؤدی مکان های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر این صورت، سازمان یکی از مکانهای سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام میکند.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 21 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۲۱: در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکـان مـؤدی محسوب میشود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون هستند.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 22 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۲۲: در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسئولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره هـای مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را بر عهده دارد. خریدار مسـئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر این که به موجب سند رسمی این مسئولیت را پذیرفته باشد.
تبصره: انتقال دهنده باید حداکثر ظرف مدت ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عـدم اطـلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه ها با وی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده در دو قانون

۱۳۸۷ماده ۲۴: سازمان امور مالیاتی کشور موظف اسـت ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ تصـویب ایـن قـانون، سـاختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیـاتی کشور میتواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر اسـتان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
 ۱۴۰۰فصل پنجم: ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده ، وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۳: ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخص هایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده ها و تعداد مودیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند (الف) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

تبصره ماده 24 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷تبصره ماده ۲۴ : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محـل نیروهـای موجـود و کمبـود آن را از طریـق برگـزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید.
سازمان امور مالیـاتی کشـور میتوانـد تـا ده درصـد از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشـگاهی، بـدون انتشـار آگهـی و برگـزاری آزمـون به استخدام در آورد.
۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 24 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۲۴: پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیر فعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیر فعال شدن کار پوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاه های پایانه فروشگاهی “pos” مرتبط با آن، غیرفعال شوند.
تبصره: غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به آیین نامهای باشد که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 25 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۲۵: شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشـود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیـین اختیـارات و برخورداری از صلاحیت های هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائـی احکـام مقـرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین نامـه پیش بینـی شده اسـت، بـه موجب ترتیبـات مـاده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود.
۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 26 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۲۶: در مواردی که ماموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معـاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را در خواست نمایند، مؤدیان و خریـداران مکلـف بـه ارائـه دفـاتر و اسـناد و مدارک در خواستی حسب مورد هستند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلـف مشـمول جریمـه مقرر در ماده ۲۲ این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امـور مالیـاتی کشـور تعیـین میکند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.
۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 27 قانون موقت ارزش افزوده

 
۱۳۸۷ماده ۲۷: مودیان موضوع این قانون میتوانند تنظیم گزارشات حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را بـه سـازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسـی عضـو جامعـه حسـابداران رسـمی ارجـاع نماینـد.
اشـخاص مذکور در صورت قبول درخواست مودی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، تنظیم نمـوده و جهـت تسـلیم بـه اداره امـور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار دهند.
الف: اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیـات بـر ارزش افـزوده طبـق مفـاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری
ب: تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط
تبصره ۱: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بـدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ مطالبه صادر میکند.
قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هـر دوره مالیـاتی موکـول به آن است که مودی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یـا حـداکثر ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره ۲: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی مالیات بر ارزش افـزوده اشـخاص حقیقـی و حقـوقی را بـه سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسـابداران رسـمی واگذار نماید.
در این صورت، پرداخت حـق الزحمـه، طبـق مقـررات مربـوط بـه عهـده سـازمان امـور مالیـاتی کشـور است. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و بنا بـه پیشـنهاد وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی بـه تصویب هیأت وزیران میرسد.
 
 ۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 28 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۲۸: به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخـت کننـدگان مالیـات و ارائـه خـدمات مشـاورهای صـحیح در امـور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نماینـدگی مـورد نیـاز آنـان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشـاوران رسـمی مالیـاتی ایـران» تأسـیس میشـود تـا بـا پذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعـه، در حـوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشـنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 29 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۲۹: در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختـی بـه مـودی ابـلاغ میشـود، در صورتی که مودی معترض باشد، میتواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را بـه اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اخـتلاف تسـلیم نمایـد و در صـورت رفـع اخـتلاف بـا مسـئول ذیـربط، پرونـده مختومـه میگردد.
چنانچه مودی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگ اسـترداد مالیات، اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این مـاده ابـلاغ قـانونی شـده باشـد، حسـب مـورد قطعـی محسوب میگردد.
در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امـور مالیـاتی مربـوط تسـلیم نمایـد، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظـرف بیسـت روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضای مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهـت رسـیدگی بـه هیئـت حـل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله میشود.
۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 30 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۳۰: کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صـندوقهای قرض الحسـنه و صـندوق تعـاون مکلفنـد صـرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد اسـتفاده است، حسـب در خواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عـدم ارائـه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
 ۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 31 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۳۱: شهرداری ها مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاه های اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشـخیص عملکـرد مـالی مؤدیـان مـورد نیـاز سـازمان امـور مالیـاتی کشـور است، را حسـب در خواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمـان سـازمان امـور مالیـاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاه های اطلاعاتی ذیربط فراهم آورند.
 ۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 32 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۳۲: رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قـانون مالیات هـای مسـتقیم مصـوب ۱۳۸۰ خواهدبود. اجراء این ماده مـانع از اعمـال اختیـارات رئـیس کـل سـازمان امـور مالیـاتی کشـور ناشـی از سـایر قـوانین نخواهد بود.
۱۴۰۰ __

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه ماده 33 قانون موقت و ماده 25 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۳۳: احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پـنجم و مـواد ۱۶۷،۱۹۱، ۲۰۲، ۲۳۰ و ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیات هـای ایـن قـانون جاری است. حکم ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ در مورد این قانون جاری نخواهد بود.
۱۴۰۰ماده ۲۵: ۱۹۱ و تبصره ۱، ۱۸۶، ۱۸۲ ، ۱۷۸ ، ۱۷۷ و تبصره ۱، ۱۷۱ ، ماده ۱۶۹ مکرر ، ۱۶۷، ۱۶۲، ۱۶۱.
الف: مواد ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۳۵، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۶ و ۲۱۰ مواد و چهارم باب هشتم فصل به مربوط احکام ۲۰۲ و ۱۹۸ احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد ۲۵۷ ، ۲۷۴ منهای بند ۳ آن، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷ و ۲۷۹ قانون مالیات های مستقیم در مورد این قانون جاری است.
احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است. احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مواد ۲۹ و ۳۳ این قانون جاری نیستند.
تبصره ۱: شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مؤدیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری نیستند. این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده ۱۴ این قانون و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی مؤدیان را دارد، نیستند. در هر صورت مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود.
تبصره ۲: در خصوص مؤدیان عضو سامانه مودیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.
تبصره ۳: به منظور رسیدگی به پرونده های قابل طرح این قانون در شورای عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش می یابد.
ب: در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد ۹۷،۱۶۹، ۱۸۱، ۲۳۰ و بند ۳ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای این قانون، جاری است.
تبصره: ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مورد مالیاتهای این قانون جاری است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 34 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۳۴: مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سـایرفرم هـای مربـوط، ماشـینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیـین میکنـد، اسـتفاده نماینـد. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صـورت مراجعـه مـأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 35 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۳۵: سازمان امور مالیاتی کشـور موظـف اسـت طـرح لازم بـرای توسـعه، تجهیـز، آمـوزش و تربیـت کارکنـان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کارهـای مناسـب در سـطح کشـور در طـول یـک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه و تنظیم نماید.
همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 36 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۳۶: بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذیربط هر سال به صـورت متمرکـز در ردیـف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد در صد تخصیص یافته تلقی میشود و جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود.
۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 37 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۳۷: یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصـول میگـردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشـور واریـز میگـردد و معـادل آن از محـل اعتبـاری کـه در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد، در اختیـار سازمــان مزبـور قـرار خواهد گرفــت تــا بـرای آمـوزش، تشــویق و جایـزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد ایـن بنـد از شـمول مالیـات و کلیـه مقـررات مغایر مستثنی است.
یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شـورای اسـلامی بـه عنـوان نـاظر بـر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحـوه توزیـع وجـوه موضـوع ایـن مـاده بـین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۱۴۰۰_

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه ارزش افزوده کالاهای خاص در قانون موقت و دائم

۱۳۸۷تبصره ماده 16: نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
۱_ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد
۲_ انواع بنزین وسوخت هواپیما بیست درصد
ماده ۳۸: نرخ عوارض شهرداری ها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول ایـن قـانون، عـلاوه بـر نـرخ مالیـات موضوع ماده۱۶ این قانون، بشرح زیر تعیین میگردد:
الف: کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده ۱۶ این قانون، یک و نیم درصد
ب: انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد
ج: انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد
د: نفت سفید و نفت گاز، ده و نفت کوره پنج درصد
۱۴۰۰فصل ششم: مالیات کالاهای خاص
ماده ۲۶: نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گران بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهـای آسیب رسـان بـه سـلامت بـه شـرح زیـر تعیین میشود:
الف: کالاهای نفتی
۱_ انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد
۲_ نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد
تبصره ۱: نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت های تابعه) کـه بـه شـرکت های داخـل زنجیـره تولیـد فرآورده های نفتی فروخته می شود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسـط وزارت نفـت (شـرکت های تابعـه)، در ایـن مرحلـه محاســبه و دریافـت مالیـات و عـوارض ارزش افـزوده از حلقـه بعــدی و نیـز پرداخـت در مرحلــه واردات حســب مــورد نیست.
مالیات و عوارض فروش فرآورده های تولید شده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گـاز طبیعـی وارداتـی در مراحل بعدی عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول می شود.
تبصره ۲: مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فـروش در خـرده فروشـی بنـزین و نفـت گـاز توسـط شـرکتهای غیردولتـی دارای مجـوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکت های پالایش (با احتساب مالیات و عوارض موضـوع بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه آنها به مصرف کننده.
مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاه های عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده ۷ این قـانون مشـمول مالیـات و عـوارض مـی گـردد. مالیـات و عـوارض پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود.
تبصره ۳: مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحـدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبـار مالیـاتی آن واحـدها قابـل پـذیرش است. همچنـین مالیـات و عـوارض پرداختـی توسـط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می گردد.
تبصره ۴: مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده های موردنیاز جهت طرح های تملک دارایی های سـرمایه ای پرداخت می کند، قابل استرداد یا تهاتر نیست.
شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمـام شـده دارایـی های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات ها و عوارض که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می گردد. اعتبار یاد شـده بـا تأییـد سـازمان قابـل تهـاتر بـا بـدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت است.
ب: طلا، جواهر و پلاتین
۱_ اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض است.
۲_ اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد است.
۳_ پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیـک در صورتحسـاب الکترونیکی الزامی است.
در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخـی از معـاملات در سـامانه مـذکور مشـمول جریمـه ای معـادل نـه درصد ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی است. این جریمه علاوه بر جریمه مـذکور در بنـد «ب» ماده ۳۶ این قانون است.
۴_ کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند که حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن ایـن قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند.
در غیر این صورت اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام بـه فـروش کـالا یـا خـدمت مـی کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری نماید.
پ: نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت
نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهـای موضـوع بنـد (ت) ایـن مـاده) تولیـد داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ سی و شش درصد هستند.
فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو مـاه پـس از ابـلاغ ایـن قـانون بـه پیشـنهاد وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تـام الاختیـار وزارتخانـه مزبـور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات فهرست مورد نظر تا انتهای دی ماه هر سـال (بـرای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد.
در صـورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأییـد شـورای عـالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
ت: انواع سیگار و محصولات دخانی
انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می شوند:
۱_ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد
۲_ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیـه و
با تصویب هیأت وزیران ابلاغ میشود، چهل درصد
۳_ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد
۴_ توتون خام وارداتی ده درصد
۵_ توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد
تبصره ۱: نرخ های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تا زمـانی کـه نـرخ مـذکور بـرای انـواع
سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد برای تولیدات داخل با نشان بین المللی بـه
نود و پنج درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیـپ و تنبـاکوی وارداتـی بـه یکصـد و بیسـت و پـنج درصـد برسد.
تبصره ۲: تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قیمت خرده فروشـی و تـاریخ تولیـد را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیـاتی مربـوط، پذیرفتـه نمـیشود و مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخ های مذکور است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه مالیات و عوارض خاص در دو قانون ارزش افزوده

۱۳۸۷تبصره ۱ ماده ۳۸:
واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیسـت کـه اسـتانداردها و ضـوابط حفاظـت از محـیط زیسـت را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال بـرای اجـراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاه های نفتی و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضـوع ایـن قـانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند. حکم مـاده ۱۷ ایـن قـانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نیست.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحـد مزبـور و تاییـد سـازمان حفاظـت
محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج میگردند. در این صورت، واحدهای یاد شـده از اول دوره مالیـاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلاینـدگی نخواهنـد شد.
واحدهایی که در طی یک سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحـدهای آلاینـده
محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعـلام توسـط سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت مشـمول
پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شـهرداری محـل اسـتقرار واحـد تولیـدی و در خـارج از
حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره ۲ مـاده ۳۹ واریـز میشـود، تـا بـین دهیاریهـای همـان شهرسـتان
توزیع گردد.
۱۴۰۰فصل هفتم: مالیات و عوارض خاص
الف: عوارض سبز
ماده ۲۷: واحـدهای تولیـدی، صـنعتی، معـدنی و خـدماتی آلاینـده کـه بـه تشـخیص سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، حـدود مجـاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور بـرای آنهـا تعیـین میشـود.
نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیـر شـدت، مـدت، نـوع و مکـان آلاینـدگی بـا نـرخ هـای نیم درصـد یک درصد و یک و نیم درصد به مأخذ فروش کالا یا خـدمات، مشـمول عـوارض سـبز میشـوند. ایـن حکـم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معـاف و غیرمعـاف، صـادراتی و واحـدهای مسـتقردر منـاطق آزاد تجـاری و صـنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سـازمان محـیط زیسـت قـرار میگیـرد، حـداکثر سـه ماه پـس از لازم الاجراء شـدن ایـن قـانون، توســط کـارگروهی متشـکل از نماینــدگان ســازمان حفاظــت محیط زیســت و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه میشـود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده بر اسـاس سـامانه مؤدیـان یـا اظهارنامـه ای کـه بـه همـین منظور به سازمان ارائه می شود، تعیین می گردد.
تبصره ۱: در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سـبز صـرفاً از خطوط آلاینده دریافت می شود.
تبصره ۲: در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز میشـود. شـرکت هایی کـه در زنجیـره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز طبیعی و برق فعالیت میکنند، از شمول حکم ایـن تبصـره مسـتثنی هستند. قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شـرکت های زنجیـره تولیـد بنـزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز طبیعی و برق است کـه شـرکت های بالا دسـتی آنهـا متضـامناً مسـئول پرداخـت عوارض مربوطه هستند.
تبصره ۳: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تـاریخ لازم الاجراء شـدن ایـن قـانون، پایگـاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سـازمان بـه سـامانه مزبـور را فـراهم کنـد. سـازمان حفاظـت محـیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمرا به روزرسانی کند.
تبصره ۴: در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نمایـد یـا سـطح آلاینـدگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می شود، یـا نـرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می یابد.
تبصره ۵: در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلاینـدگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف مـی شـود، یـا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می یابد.
تبصره ۶: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضـعیت واحـد مـورد نظر را در پایگـاه اطلاعـاتی واحـدهای آلاینـده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکـار از فهرسـت واحـدهای آلاینده خارج میشود.
تبصره ۷: سرمایه گذاری هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میشود، در صورت تأییـد رفـع یـا کـاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سال هـای بعـد، از بـدهی عـوارض آن واحـدها کسـر مـی شـود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
تبصره ۸: در صورتی که پالایشگاه ها و نیروگاه هایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصـی از سـال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت های مزبور شوند، سازمان حفاظت محـیط زیسـت موظـف اسـت ایـن موضـوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید وافزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.
تبصره ۹: اعلام سازمان محیط زیست صرفا برای دوره های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز بـه اظهـار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.
تبصره ۱۰: یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره ۲ ماده ۵ این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست.
تبصره ۱۱: مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه ای که سازمان تعیین می نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شـده واریـز نماینـد. عـدم تسـلیم اظهارنامـه در مهلت هـای مقـرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد عوارض موضوع این ماده است و در صـورت تـأخیر در پرداخـت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده ۳۷ این قانون می شود. واحدهای عضو سـامانه مؤدیـان ملـزم بـه ارائـه اظهارنامـه موضـوع ایـن تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می کند.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 46 و 47 قانون موقت و ماده 28 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۴۶:
الف: مالیاتهای موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ وجوه موضوع ماده ۴۵ این قانون به حساب یا حسابهای درآمـد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خـزانه داری کل کشـور) تعــیین و از طریــق سـازمان امـور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد.
ب: وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ ایـن قـانون بـه شـهرداری محـل محـول میشـود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز میگردد.
ج: عوارض موضوع بند (ج) ماده ۴۳ به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ واریـز میشـود تـا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
د: مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۵ این قـانون کـه توسـط سـازمان امـور مالیـاتی کشـور وصول میگردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قـانون مالیاتهـای مسـتقیم مصـوب ۱۳۸۰ و اصـلاحات بعدی آن است.
هـ: اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری ها وصول میگردد، مشمول احکام ماده ۷۷ قانون اداره شهرداری ها خواهدبود.
و: پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ۴۳ این قانون پس از موعـد مقـرر موجـب تعلـق جریمـه ای معـادل دو درصد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهدبود.
ماده ۴۷:
ب: مالکان خودروهـای سـواری و وانـت دو کـابین اعـم از تولیـد داخـل یـا وارداتـی مکلفنـد عـوارض سـالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده ۴۳ این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی)
و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ج: تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سـواری کـه بـه عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری میشود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) مـاده ۴۳ ایـن قـانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع مـاده ۲۱ به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نـام وزارت کشـور کـه توسـط سـازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره ۱: واردکنـندگان یا مالـکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری میشوند) حسب مورد مکلفند قبـل از شـماره گذاری بـا مراجعـه بـه ادارات امـور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصـره ۲: نیــروی انتظــامی جمهــوری اســلامی ایــران (معاونــت راهنمــایی و راننــدگی) مکلــف اســت قبــل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثناء خودروهای سواری و عمومی درون شـهری یا برونشهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکننـدگان یـا مالکـان حسـب مـورد اخـذ و ضـمیمه اسـناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشـده اسـت، خـودداری نمایـد. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

۱۴۰۰
ب: مالیات و عوارض شماره گذاری وسایط نقلیه
ماده ۲۸: شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد
ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز است. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
ارقام جدول ذیل به درصد است:
وانت تک کابین، خودروی
موتورسیکلت
تبصره ۱: مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام میشود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام میشود.
تبصره ۲: خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگتین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نیست.
تبصره ۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتور سیکلت های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
تبصره ۴: در صورتی که خودروها و موتورسیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود.
تبصره ۵: اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه های موضوع ماده (۳۷) این قانون می شود.
تبصره ۶: اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتور سیکلت مکلفند قبل از شماره گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذیربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین مینماید پرداخت کنند. شماره گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
تبصره ۷: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شماره گذاری وسائط نقلیه ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

عوارض سالانه و عوارض آلایندگی وسایط نقلیه در قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰پ: عوارض سالانه و عوارض آلایندگی وسایط نقلیه
ماده ۲۹: عوارض های سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها به شرح ذیل تعیین میشود:
الف: وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسـائط نقلیـه وارداتـی معـادل یـک و نـیم درهـزار مجمـوع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه میشوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخـذ مـذکور در تبصـره (۱) ماده (۲۸) این قانون است.
ب: وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون و معادل یک بیستم نـرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیـه عـلاوه بـر عـوارض موضـوع بنـد (الـف) ایـن مـاده میشوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسـائط نقلیـه ای کـه نـرخ عـوارض سـالانه آلاینـدگی آنهـا در جـدول ذیـل مـاده (۲۸) صـفر است، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عـوارض سـالانه آلاینـدگی معـاف هستند و پـس از آن، وسـائط نقلیـه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (D) جـدول مـاده (۲۸) و سـایر وسـائط نقلیـه بـا نرخـی معـادل یـک دهـم نرخ های مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی هستند. در مورد خودروهایی کـه تولیـد یـا واردات آنها متوقف میشود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین میشود. فهرسـت شـهرهای آلـوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی میشوند، حداکثر تا پایان دی ماه هر سـال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می شوند.
تبصره ۱: وزارت کشور مکلف است با ایجاد سـامانه الکترونیـک متمرکـز عـوارض سـالانه وسـائط نقلیـه، امکـان پرداخـت و صـدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را بـرای مالکـان و اسـتعلام بـرخط میـزان عـوارض پرداخـت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
تبصره ۲: پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفنـد عـوارض مـذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پـس از سـال تولیـد تغییـر نمایـد، پرداخـت عـوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.
تبصره ۳: وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمیشوند.
تبصره ۴: کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز، مشـمول عـوارض موضـوع ایـن ماده میشوند.
تبصره ۵: ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پـلاک توسـط نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایـران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این مـاده مربـوط بـه وسـائط نقلیـه مـورد معاملـه و سـایر وسائط نقلیه متعلق به انتقالدهنده و انتقالگیرنده است.
تبصره ۶: پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیـف به میزان بیست درصد است.
تبصره ۷: پرداخت عوارض های مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد عـوارض سـالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دو درصد عوارض سالانه بـه ازای هـر
ماه نسبت به مدت تأخیر است.
تبصره ۸: در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده بـه مـدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عـوارض و جریمـه پرداخـت نشـده از پنج درصـد نصـاب معـاملات کوچـک
موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ ،بیشتر شود، نیروی انتظامی موظـف اسـت بر اسـاس فهرسـت اعلامی وزارت کشور نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره ۹: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند.
تبصره ۱۰: وزارت کشور موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه بـه طـرق مقتضـی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره ۱۱: آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشـور بـه تصـویب هیـأت وزیـران میرسد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه در دو قانون ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۴۲: مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشـاورزی، شـناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمـت فـروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیـین میشـود. مبنـای محاسـبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سـالانه ده درصـد و
حداکثر تا شصت درصد تقلیل مییابد.
تبصره ۱: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالـت بـرای فـروش انـواع
خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبـل از تنظـیم سـند، موضـوع بنـد (ب) مـاده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این مـاده را طبـق جـداول تنظیمـی کـه توسـط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیررا درج نمایند:
الف: شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب: شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نـام بانـک دریافـت کننـده عـوارض یـا شـماره و تـاریخ گـواهی پرداخت عوارض؛
ج: مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
د: نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تـا پـانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشـور پیش بینـی خواهدشـد بـه اداره امـور مالیـاتی ذیربـط ارسال نمایند.
تبصره ۲: دفاتر اسناد رسمی مکلفنـد در تنظـیم و وکالت نامـه های کلـی در مـورد انتقـال امـوال، فـروش خـودرو را تصریح نمایند.
تبصره ۳: دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه بـه شـرح زیر خواهندبود:
الف: در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیـده و یـا کمتـر از میـزان مقـرر پرداخـت شده باشـد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میـزان دو درصـد در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر است. جریمـه مـذکور غیـر قابـل بخشـودگی است.
ب: تخلف از درج هر یک از مشخصات و مـوارد مـذکور دربنـدهای (الـف)، (ب)، (ج) و (د) تبصـره (۱) در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقـرر قـانونی، تخلـف انتظـامی محسـوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل خواهد گردید.
تبصره ۴: فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیـات نقـل و انتقـال مجـدد نخواهـد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده بـا گـواهی دفتـر اسـناد رسـمی مربوط طبق ضوابطی کـه از طـرف سـازمان امـور مالیـاتی کشـور اعـلام میشـود، قابـل اسـترداد بـه معامـل یـا موکـل خواهد بود.
تبصره ۵: اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یـا واردکننـدگان (نماینـدگی های رسمی شرکت های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۶: قیمـت فـروش کارخانـه (داخلـی) و یـا مجمـوع ارزش گمرکـی و حقـوق ورودی انـواع خودروهـای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرنـد، همـه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعـد اعـلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء است. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشـور وارد میشـود لازم الرعایـه نیست. همچنـین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنهـا متوقـف میشـود توسـط سـازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد.
تبصره ۷: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگـام نقـل و انتقـال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیـات نقـل و انتقـال مربـوط را
اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
۱۴۰۰ت: مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه
ماده ۳۰: نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به اسـتثنای ماشـین هـای راه سـازی، کارگـاهی، معـدنی، کشـاورزی و شـناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل هستند:
تولید داخل به میزان یک درصد و وارداتی دو درصد به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) ایـن قـانون بـرای سـال تولیـد. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصـد همـان مأخـذ کـاهش مـی یابـد و بـرای سال های ششم به بعد، چهل درصدماخذ یاد شده است.
تبصره ۱: ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقـل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می کند. مراجع مذبور در صورت تخلـف از ایـن حکـم ملـزم بـه پرداخـت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.
تبصره ۲: اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتـاژ کننـده) داخلـی و یـا واردکننـدگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی) به خریداران و همچنـین هرگونـه انتقـال بـه صـورت صـلح و هبـه بـه نفـع دولـت مشـمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.
تبصره ۳: نقل و انتقال انواع خودروها و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول مالیات موضوع ایـن مـاده نمی شود.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه مالیات خروج از کشور در قانون دائم و موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۴۵ : به دولت اجازه داده میشود بابت خروج هـر مسـافر از مرزهـای هـوایی دویسـت وپنجاه هزار (250،000 ( ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (50،000 ) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نـزد خزانه داری کل کشور) واریزنمایـد. تغییـرات ایـن مبـالغ هـر سـه سـال یـک بـار بـا توجـه بـه نـرخ تـورم بـا تصـویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره: دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پـروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشـجویی) بیمـارانی کـه بـا مجـوز شـورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبـازان انقـلاب اسـلامی کـه برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شـغلی از وزارت کار و اموراجتماعی، درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی هستند.
۱۴۰۰ث: مالیات خروج از کشور
ماده ۳۱: سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جـز مـوارد تبصـره (۱) ایـن مـاده از مرزهـای هـوایی، دریـایی و زمینـی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد.
تبصره ۱: دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شـاغل بـه تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) ، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشـور اعزام میگردند ، دارندگان پروانه گذر مـرزی و مرزنشـینان، جانبـازان انقـلاب اسـلامی کـه بـرای معالجـه بـه کشـورهای دیگـر اعـزام میشوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور کـه دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲: گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری – صنعتی که صرفاً از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشـور عزیمـت می کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضـوع قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاری – صـنعتی جمهـوری اسـلامی مصـوب ۱۳۷۲/۷/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های اجرائی مربوطه می شوند.
تبصره ۳: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیـات خـروج از کشـور مسـافران ایرانـی کـه عـازم خـارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین مینماید کنتـرل و از خـروج مسـافرانی کـه مالیـات مزبـور را پرداخـت ننمودنـد جلـوگیری نمایند.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه عوارض برون شهری مسافر در قانون قبلی و جدید مالیات بر ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۴۷:
الف: اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور بـا وسـایل نقلیـه زمینـی، دریـایی و هوایی مینمایند، مکلفند پنج درصد بهاء بلیط موضوع بند (الف) مـاده (۴۳) ایـن قـانون را بـا درج در بلـیط و یـا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تـا پـانزدهم مـاه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

۱۴۰۰
ج: عوارض برون شهری مسافر
ماده ۳۲: اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی (به اسـتثنای ریلـی) و دریایی می کنند، مکلفند پنج درصد بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قـرارداد (صـورت حسـاب)، حسـب مـورد، بـه عنـوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسـاب شـهرداری مبـدأ سـفر واریـز نماینـد. واریـز عـوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد به ازای هر مـاه تـأخیر خواهـد بـود. اخـتلاف و اسـت نکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۰۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعـدی خواهـد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت ادارای است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 43 قانون موقت و ماده 33 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۴۳: حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نیست.
۱۴۰۰ماده ۳۳: مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد. مالیات و عوارض موضوع مـواد (۲۸) و (۳۰) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 34 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۳۴: سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضـوع فصـول ششـم و هفـتم را از طریـق سامانه مؤدیان فراهم کند.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه جرائم ارزش افزوده در قانون دائم و موقت

۱۳۸۷ماده ۲۲: مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلـف از مقـررات ایـن قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهندبود:
۱ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد مالیـات متعلـق تـا تـاریخ ثبت نـام یـا شناسـایی حسب مورد؛
۲ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
۳ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق؛
۴ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق؛
۵ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد مالیات متعلق؛
۶ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق.
۱۴۰۰فصل هشتم: جریمه ها
ماده ۳۵: مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده اند علاوه بر پرداخت جرائم مالیات بر ارزش افزوده موضـوع بنـد «الـف» مـاده (۳۶) ایـن قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تـا یـک مـاه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نماید.
ماده ۳۶: مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض ، مشمول جریمه هایی به شرح زیر هستند:
الف: تا زمان استقرار سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیـان عـدم تسـلیم اظهارنامـه در هـر دوره مالیـاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده انـد: ده میلیـون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. ایـن جریمـه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اسـت کـه مـؤدی بـه دلیـل عـدم ثبت نـام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.
ب: کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش ، ثبت معامله خود به نام غیـر یـا معاملـه غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شـود:
دو برابـر مالیـات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) در این قانون و در صورت تکرار تخلـف قبـل از دوسـال، سـه برابـر مالیـات پرداخـت نشده.
ج: دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

مقایسه جریمه تاخیر پرداخت ارزش افزوده در قانون دائم و موقت

۱۳۸۷ماده ۲۳: تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میـزان دو درصـد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود.
۱۴۰۰ماده ۳۷: تاخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده (۱۹۰) قانون مالیات هـای مسـتقیم، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضـای مهلـت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات و عوارض، هر یک که مقدم باشد، خواهد بود.
تبصره: چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قـانون را در مواعـد مقـرر نداشـته باشـد ، مـی تواند به هیات های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی که ادعای مودی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیات های حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می شود.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 39 قانون موقت و ماده 38 قانون دائم

۱۳۸۷ماده ۳۹: مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (۳۸) ایـن قانــون را بـه حسـاب های رابطـی کـه بنـا بـه
در خواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح میگردد و از طریق سازمان امور مالیـاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هـر مـاه را تـا پـانزدهم مـاه بعـد بـه ترتیـب زیـر بـه حسـاب
شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
الف: عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (۳۸) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محـل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظـور توزیـع بـین دهیاری هـای همـان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛
ب: عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره ۱: سـه درصـد از وجـوه واریـزی کـه بـه حسـاب های موضـوع ایـن مـاده واریـز میگـردد، در حسـاب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشـود و معـادل آن از محـل اعتبـار اختصاصـی کـه در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور کـه وظیفـه شناسـایی، رسـیدگی، مطالبـه و وصـول ایـن عوارض را عهده دار است، قرار خواهد گرفت تا برای خریـد تجهیـزات، آمـوزش و تشـویق کارکنـان و حسابرسـی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیـات و کلیـه مقـررات مغـایر مسـتثنی است.
تبصره ۲: حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کـل کشــور بـه نـام وزارت کشـور افتتـاح میشود. وجوه واریزی به حساب مزبور به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این مـاده و تبصـره (۱) ماده (۳۸) این قانون به نسبت بیست درصد کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسـعه یـافتگی و جمعیـت و بیسـت درصـد دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامـه ریزی و نظـارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی و وزارت کشـور و یـک نفـر نـاظر بـه انتخـاب کمیسـیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین نامه اجرائـی کـه بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی، وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیـأت وزیـران میرسـد توزیـع و توسـط شـهرداری هـا و دهیاری هـا هزینـه میشود.
هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجـوه موضـوع ماده (۳۷)، تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۸) این قانون و تبصره (۱) ایـن مـاده ممنـوع است. وزارت کشـور موظـف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه مـاه یکبـار بـه شـورای عـالی اسـتانها و کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شورای اسلامی ارائه نماید.
۱۴۰۰فصل نهم: تخصیص، انتقال و توزیع مالیات
ماده ۳۸: مالیات و عوارض موضوع مواد (۷) ،(۲۶) و (۲۸) این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسـر کسـورات قـانونی، بـه ترتیب زیر توزیع می شود:
۱_ یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۶) این قانون به عنـوان مالیـات سـلامت بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.
۲_ باقی مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها است. سهم درآمـد عمـومی بـه عنـوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیـاری هـا بـه عنـوان عـوارض حسـب مـورد بـه حسـاب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود.
تبصره: عوارض و جریمه های سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب های رابطی که بنا بـه درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حسـاب تمرکـز وجـوه اداره کـل مالیـاتی اسـتان و وزارت کشور افتتاح میگردد، واریز می شود. عوارض سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه های متعلق بـه آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صد در صد آن را مطابق با مقررات مـاده (۳۹) ایـن قـانون بـه صـورت ماهانـه بـه حساب های ذیربط مذکور واریز نماید.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 39 قانون موقت و ماده 39 قانون دائم

۱۳۸۷ماده ۳۹:
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هـر مـاه را تـا پـانزدهم مـاه بعـد بـه ترتیـب زیـر بـه حسـاب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
الف: عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (۳۸) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محـل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظـور توزیـع بـین دهیاری هـای همـان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛
ب: عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
۱۴۰۰ماده ۳۹: سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و منـاطق عشـایری، براسـاس ترتیبـات ذیـل بـه حسـاب تمرکـز وجـوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذیربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیـع بـین شـهرداری هـا و دهیاری ها واریز می شود:
الف: نود درصد از عوارض و جریمه های مربوط به ماده (۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده (۲۶) این قانون پس از واریز به حسـاب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر هر شهرسـتان (سـهم مناطق عشایری) و فرمانداری های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده درصد مابقی به حساب تمرکز وجـوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین نامه ای که بر اساس شاخص های توسعه نیافتگی سه ماه پـس از لازم الاجـراء شـدن ایـن قـانون
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد بین شهرداری ها ، دهیاری هـا ، اداره امــــــور عشــــــایر شهرســــــتان (ســــــهم منــــــاطق عشــــــایری) و روســــــتاهای فاقــــــد دهیــــــاری (بــــــه حســــــاب فرمانداری ها) توزیع گردد.
ب: عوارض و جریمه های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (۲۶) و ماده (۲۸) بـه حسـاب تمرکـز وجـوه وزارت کشـور واریز مـیشود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۱: سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز میشود تا با مشارکت سـایر دسـتگاه هـای اجرائـی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظـرف مـدت سـه مـاه پـس از ابـلاغ ایـن قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب میشود.
تبصره ۲: سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به مواد (۷) و (۲۶) این قانون به اداره کل امور عشـایر هـر اسـتان واریـز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۳: در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضـوع ایـن مـاده حسـب مـورد واجـد شهرداری تلقی میشوند.
تبصره ۴: محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها است.
تبصره ۵: سهم شهرداری و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (۲۶) ایـن قـانون بایـد مطـابق بـا سیاسـت هـای ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحـوه هزینـه کـرد منـابع مزبـور در کـلان شـهرها بر عهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۶: هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره ۷: سهم عوارض ارزش افزوده از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری پس از واریز بـه خزانـه داری کـل کشـور، به صورت صد در صد به همان پارک بابت ایجـاد توسـعه و نگهـداری زیـر سـاخت ها و فضـاهای عمـومی، آموزشـی، پژوهشـی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاصی می یابد. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تـاریخ لازم و الاجـراء شـدن ایـن قـانونی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری و وزارت بهداشـت، درمان و آمـوزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۸: کار گروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظـارت بـر حسـن اجـرای ایـن مـاده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسـط سـازمان و وزارت کشـور بـه کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـلامی ارائـه میگردد.
تبصره ۹: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افـزوده و سـهم هریـک از شـهرداری هـا، دهیـاری هـا، فرمانداری ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 39 قانون موقت و ماده 40 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۳۹:
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هـر مـاه را تـا پـانزدهم مـاه بعـد بـه ترتیـب زیـر بـه حسـاب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
الف: عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (۳۸) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محـل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظـور توزیـع بـین دهیاری هـای همـان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛
۱۴۰۰ماده ۴۰: عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده (۲۷) این قانون پس از واریز به حساب تمرکـز وجـوه اداره کـل امـور مالیـاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (سهم روستاهای فاقد دهیـاری و منـاطق عشـایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یـک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثـر پـذیری و فاصـله از واحـد آلاینـده، در کمیتـه ای مرکـب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مـدیرکل محـیط زیسـت و مـدیرکل امـور مالیـاتی اسـتان بـین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.
تبصره ۱: در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی میکنند.
تبصره ۲: عوارض و جریمه های آلایندگی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نیست، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری – صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوطه واریز می گردد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 41 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۴۱: عوارض و جریمه های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۲۹) این قانون مستقیماً به حساب شهرداری هـا و یـا دهیـاری هـای محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می گردد. شهرداری های شهرهای آلـوده مکلفنـد صـد در درصد درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (۲۹) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمـل و نقـل عمومی شهرهای آلوده هزینه کند.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 42 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۴۲: معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شـود، توسـط گمـرک جمهـوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصـد کلانشـهرها، سـی و پـنج درصـد دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد سایر شهرداری هـا و بـر اسـاس شـاخص هـایی کـه بـا پیشـنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و روسـتاهای فاقـد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پـانزدهم مـاه بعـد بر اسـاس سـهم هـای تعیـین شـده بـه حسـاب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری هـا و روسـتاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 43 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۴۳: یک نهم مالیات ها و عوارض وصولی موضـوع مـاده (۷) و بنـدهای (الـف) و (ب) مـاده (۲۶) ایـن قـانون بـه عنـوان «مالیـات سلامت» همزمان با دریافت توسط سازمان، به حساب خزانه داری کل کشور واریز میگردد. خزانه مکلف است مبالغ دریـافتی هـر مـاه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی واریـز نمایـد. عـدم تخصـیص مبلـغ مـذکور در حکـم تصرف غیر مجاز در اموال عمومی است.
صد درصد منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف هایی که برای این منظـور در قـوانین بودجـه سـنواتی پـیش بینی میشود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفـر جمعیـت و پـایین تر و جامعـه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تـأمین تجهیـزات بیمارسـتانی و مراکز بهداشتی و درمانی بـا اولویـت بیمارسـتانهای منـاطق توسـعه نیافتـه، مصـارف هیـأت امنـای ارزی و ارتقـای سـطح بیمـه بیمـاران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می شـود.
هرگونـه پرداخت هزینه های نیروی انسانی نظیـر حقـوق و مزایـا، اضـافه کـار، کمکهـای رفـاهی، پـاداش، فـوق العاده هـای مأموریـت، کارانـه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصـوبات اداری از ایـن محل ممنوع است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 39 قانون موقت و ماده 44 قانون دائم

۱۳۸۷ماده ۳۹: مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (۳۸) ایـن قانــون را بـه حسـاب های رابطـی کـه بنـا بـه درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح میگردد و از طریق سازمان امور مالیـاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هـر مـاه را تـا پـانزدهم مـاه بعـد بـه ترتیـب زیـر بـه حسـاب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
تبصره ۱: سـه درصـد از وجـوه واریـزی کـه بـه حسـاب های موضـوع ایـن مـاده واریـز میگـردد، در حسـاب
مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشـود و معـادل آن از محـل اعتبـار اختصاصـی کـه در
قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور کـه وظیفـه شناسـایی، رسـیدگی، مطالبـه و وصـول ایـن عوارض را عهده دار است، قرار خواهد گرفت تا برای خریـد تجهیـزات، آمـوزش و تشـویق کارکنـان و حسابرسـی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیـات و کلیـه مقـررات مغـایر مسـتثنی است.
۱۴۰۰ماده ۴۴: منابع حاصل از مالیات های موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داری کل کشـور واریـز میشود.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 45 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۴۵: دولت موظف است از محـل منـابع حاصـل از مالیـات دریـافتی سـهم خـود موضـوع مـاده (۷) ایـن قـانون، سـالانه مجمـوع کمکهای نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش های سنواتی، حـداقل معـادل نـرخ مالیـات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفنـد نسـبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نماینـد. آیـین نامـه اجرایـی ایـن ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قـانون توسـط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 46 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷__
۱۴۰۰فصل دهم: سایر مقررات
ماده ۴۶: کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حساب های مربوطه واریز می شود، مشمول حکم ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 47 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۴۷: پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرائم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ است، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 51 قانون موقت ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۵۱: از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قـانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران و چگـونگی برقـراری و وصـول عـوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهـای وارداتـی مصـوب ۱۳۸۱ و اصـلاحیه بعـدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد اصلاح میگردد.
حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قـانون صدر الاشـاره نیـز جـاری خواهد بود.
۱۴۰۰ 

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 48 قانون دائم ارزش افزوده جایگزین ماده 238 ق م م

۱۳۸۷ 
۱۴۰۰ماده ۴۸: متن زیر جایگزین ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
ماده ۲۳۸ ق م م: در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسئولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل در آمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسئول مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل در آمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.
تبصره ۱: دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره ۲: در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی رفتار خواهد شد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 49 قانون دائم ارزش افزوده جایگزین ماده 239 ق م م

۱۳۸۷__
۱۴۰۰متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲۳۹) قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
ماده ۴۹: تبصره، در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱) و قسمت أخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 50 قانون دائم ارزش افزوده جایگزین ماده 244 ق م م

۱۳۸۷__
۱۴۰۰ماده ۵۰: متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و به این قانون تسری می یابد:
ماده ۲۴۴: مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
۱_ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
۲_ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
۳_ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامح حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر ، کانون وکلا، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می شوند. مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص با مطالبه مالیات یک از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید. در صورتی که برگ شخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب میشود.
تبصره ۱: جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره ۲: هیأت های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت ها به عهده سازمان امور مالیاتی است. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضاء متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن و در همان جلسه و یا حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از برگزاری جلسه ، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضاء می رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارت شفاهی باید در صورت جلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأت های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستند سازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره ۳: حق الزحمه اعضای موضوع بند های (۲) و (۳) موضوع این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی
و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود،
مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور
مالیاتی کشور به حساب اعضاء پرداخت می شود.
تبصره ۴: سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بند های (۲) و (۳) این ماده را به عنوان اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده از آنها جهت شرکت در هیأت های مزبور دعوت نماید.
تبصره ۵: اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود ، درج میگردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱) ، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی ، مدیریت می گردد.
تبصره ۶: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوطه به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.
تبصره ۷: هر یک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره ۸: به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأت های حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل امور مالیاتی استان تشکیل می شود.
تبصره ۹: پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأت های حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود.
تبصره ۱۰: سازمان امور مالیاتی مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.
تبصره ۱۱: عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده ممنوع است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 51 قانون دائم ارزش افزوده جایگزین ماده 251 ق م م

۱۳۸۷__
۱۴۰۰ماده ۵۱: متن زیر جایگزین ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
ماده ۲۵۱: مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده، تجدید رسیدگی را در خواست کنند.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 52 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۵۲: در بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم عبارت “نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی” به عبارت “نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون” تغییر می یابد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 53 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۵۳: تبصره ذیل به ماده (۲۵۸) قانون مالیات های مستقیم الحاق می‌شود؛
تبصره: حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 54 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ۵۴: در تبصره (۲) ماده (۲۷۴) قانون مالیات های مستقیم عبارت “سازمان امور مالیاتی کشور” جایگزین عبارت “دادستانی انتظامی مالیاتی” می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم به این قانون تسری می یابد.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 ماده 50 و 52 قانون موقت ارزش افزوده و ماده 55 قانون دائم ارزش افزوده
۱۳۸۷ماده ۵۲: از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران و چگـونگی برقـراری و وصـول عـوارض و سـایر وجـوه از تولیدکننـدگان کـالا،
ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقـررات خـاص و عـام
مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیـده و
برقــراری و دریافــت هرگونــه مالیــات غیرمســتقیم و عــوارض دیگــراز تولیدکننــدگان و واردکننــدگان کالاهــا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. حکم این ماده شامل قوانین و مقـررات مغـایری کـه شـمول قـوانین و مقـررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز است.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی است:
۱ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
۲ـ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن؛
۳ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۷/۶
۴ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۵/۹
۵_ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲؛
۶ـ عـوارض آزادراه هـا، عـوارض موضـوع مـاده (۱۲) قـانون حمـل و نقـل و عبـور کالاهـای خـارجی از قلمـرو
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶
۷ـ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ و اصـلاحات بعـدی
آن؛
۸ ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸
تبصره: هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خـدمات خـاص و یـا فـروش
کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شـود و همچنـین خسـارات و جرائمـی کـه بـه موجـب قـوانین و یـا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی است. مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میـزان بهـای تعیـین شـده بـرای خـدمات موضـوع ایـن تبصـره بـه پیشنـهاد دستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب هـیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده ۵۰: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که
در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخـذ محاسـبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سـود سـپرده گذاری و سـایر عملیـات مـالی اشـخاص نـزد بانک هـا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
تبصره ١: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلی جديد، كـه تكليـف آنهـا در ايـن
قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سـال بعـد، تصـويب و اعلام عمومی نمايند.
تبصره ٢: عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (٢) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 بـه عبـارت
يك درصد اصلاح ميشود.
تبصره ٣: قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيـف يـا معافيـت از پرداخـت عـوارض يـا وجـوه بـه شـهرداری ها و
دهياری ها ملغی ميگردد.
تبصره ٤: وزارت كشور موظف است بر حُسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.
۱۴۰۰ماده ۵۵: از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد:
۱_ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثناء حکم ماده (۲۸) قانون مذکور نسبت به
جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده (۵۰) قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره (۱) ماده (۳۹) آن قانون نسبت به عوارض
موضوع بند (۲) ماده (۳۸) این قانون
۲_ بند «ب» ماده (۶) و بند «ر» ماده (۳۳) و ماده (۷۳) و ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
۳_ ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۲
۴_ احکام ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
۵_ مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنف کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 56 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷_
۱۴۰۰ماده ٥٦: اجرای احكام اين قانون نافی اجرای احكام و مقررات ذيل نيست:
١_ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و
الحاقات بعدی ؛ (به استثناي موارد منسوخ در ماده (٥٥) اين قانون، بند(ب) ماده (٦) ، بند (ر) ماده (٣٣) ، ماده (٧٣) و ماده (٩٤)
قانون مذكور)
٢_ قانون ماليات های مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی
٣-قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجی مصوب 1373/4/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
٤_ عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (١٢) قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ايران
مصوب 1374/12/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی ؛
٥_ قانون نحوه تأمين هزينه های اتاق های بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران و اتاق تعاون مصوب 1372/8/11
با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
٦_ مواد(٦٣) و (٨٧) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373/12/28 بااصلاحات و
الحاقات بعدی؛
٧_ قانون امور گمركی مصوب 1390/8/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به استثناء تعريف حقوق ورودي و ساير وجوه
موضوع بند (د) ماده (١)
٨_ مواد (٥٨) ،(٦٥) و (٧٠) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب 1393/12/4
با اصلاحات و الحاقات بعدی
٩_ بندهای (الف) و (ب) ماده (٣٠) و بند (٣) و ماده (٤٨) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
١٠-تبصره (٥) بند (الف) ماده (٢٨) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394/02/01
١١_ ماده (٧) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد به منظور تسهيل اجرای سياست های كلی اصل چهل و چهار قانون
١٣٨٨/٩/٢٥ مصوب اساسی
١٢_ قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايی مصوب 1387/2/15

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

 

 

ماده 51 و 53 قانون موقت و ماده 57 قانون دائم ارزش افزوده

۱۳۸۷ماده ۵۱: از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و
سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن،
حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد اصلاح می‌گردد.
حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون صدر الاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده ۵۳: تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (۱۸)، (۲۴) ،(۲۵) ،(۲۸) ،(۳۱) ،(۳۵) ،(۳۶) ،(۴۲) و (۴۸) از تاریخ
تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب این قـانون خواهـد بود و سـایر مـواد آن از اول مهـر مـاه سـال
۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطـه پـس از تصـویب قـانون،
آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای
اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس بـا
اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۱۴۰۰ماده ۵۷: این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره: تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸/۲/۳ با اصلاحات و الحاقـات بعـدی تمدیـد شده و لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و یکصد و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به تایید شوراری نگهبان رسید.

جدول مقایسه قانون ارزش افزوده دائمی و موقت

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید