بخشنامه حداقل حقوق سال 1401 + دانلود متن بخشنامه

 

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیر کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای پایان هر سال، بررسی و اعلام میزان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی است که با عنوان “کارگر” شناخته می‌شوند. این رویداد همه ساله پس از چندین جلسه گفتگو در شورای عالی کار و تحت عنوان بخشنامه افزایش حقوق به تصویب می‌رسد. از آنجا که افزایش حقوق سال جدید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های قشر عظیمی از هم‌وطنان است ، در این مقاله قصد داریم شما را با جزئیات بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ 1400/12/22 موسوم به بخشنامه حقوق سال 1401 شورای عالی کار و دستورالعملهای تبعی آن آشنا نماییم.

 

بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ چیست؟

بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۱ که با عنوان بخشنامه مزد ۱۴۰۱ قانون کار بخشنامه مزد ۱۴۰۱ کارگران نیز شناخته می‌شود در واقع مصوبات جلسه شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ است که پس از امضای صورتجلسه مربوطه توسط اعضای شورای عالی کار تدوین شده و به امضای وزیر کار می‌رسد. در بخشنامه مزد حداقل مزد و حقوق ۱۴۰۱،  نرخ و درصد افزایش حقوق ۱۴۰۱، بن کارگری (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، پایه سنوات تعیین می‌شود. تعیین حق مسکن از وظایف شورای عالی کار نیست و در بخشنامه مزد درج نمی‌شود. مبلغ و میزان افزایش حق مسکن از طرف شورای عالی که به هیات وزیران پیشنهاد شده و توسط هیات وزیران تصویب می‌شود. پس از تصویب حق مسکن لیست حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ می‌تواند تکمیل شود. بدیهی است تا زمانی که حق مسکن جدید تصویب نشده باشد کارفرما مکلف است حق مسکن گذشته را به کارگران پرداخت کند.

 

دستورالعمل افزایش حقوق در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل چیست؟

در متن اصلی بخشنامه مزد و جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران در کارگاه‌های فاقد طبقه بندی مشاغل، فرمول افزایش مزد سایر سطوح مزدی و پایه سنوات فاقد طبقه بندی مشاغل تعیین می‌شود.

نحوه و چگونگی افزایش حقوق ۱۴۰۱ در کارگاه‌های دارای طبقه بندی مشاغل طبق روال سال‌های گذشته بلافاصله پس از صدور بخشنامه مزد توسط معاونت روابط کار تنظیم و همراه با بخشنامه مزد و حقوق منتشر می‌شود.

در این دستورالعمل ابتدا فرمول محاسبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارگران طبقه بندی شده مشخص شده و طبق فرمول ارائه شده مزد گروه‌های شغلی کارگاه محاسبه و تعیین می‌شود.

علاوه بر فرمول محاسبه مزد گروه‌های شغلی، جدول پایه سنوات گروه‌های شغلی طبقه‌بندی مشاغل نیز در این دستور‌العمل تعیین و منتشر می‌شود.

 

مفاد بخشنامه حقوق سال 1401

شورای عالی کار پس از بررسی شرایط جامعه و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در هماهنگی میزان درآمد با سطح معیشت آنان و همچنین شرایط کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی، پس از یک جلسه طولانی، حداقل حقوق کارگران را در تاریخ 1400/12/19 تصویب نمود؛ این مصوبه طی بخشنامه حقوق سال 1401 مورخ  1400/12/22 در 6 بند به شرح زیر ابلاغ شد:

 

بند اول بخشنامه افزایش حقوق 1401

از اول سال ۱۴۰۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال (یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳۸ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۷۱,۷۲۲ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.

 

 تبصره

با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال در روز، موضوع بند (۱) کمتر شود.

 

بند دوم بخشنامه دستمزد 1401

به کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

 

 تبصره ها

1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک، با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

 

2- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۰، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

 

3- بر اساس مصوبه مورخ 1400/12/19 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

 

بند سوم بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1401

بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

 

بند چهارم بخشنامه حداقل مزد 1401

ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

 

بند پنجم بخشنامه مزد 1401

مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۱ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

 

بند 6 بخشنامه حقوق 1401

واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه‌بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

 

 

چه کسی مسئول تصویب بخشنامه حقوق 1401 است؟

شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان حاکمیت تشکیل شده است، هر سال طی چندین جلسه گفتگو و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اقدام به تعیین حداقل حقوق و دستمزد کلیه مشمولین قانون کار می‌نمایند.

 

نحوه تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالیانه

نحوه تعیین افزایش در حداقل‌های حقوق و سایر سطوح دستمزدی به این صورت است که در انتهای هر سال، میزان برآوردی افزایش دستمزد کارگران، هم‌زمان با لایحه بودجه پیشنهادی سال بعد، به مجلس شورای اسلامی می‌رود؛ پس از تصویب مجلس و در صورت تایید شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارکنان بخش خصوصی به صورت قطعی مشخص و تصویب شده و طی بخشنامه‌ای به صورت علنی اعلام می‌شود.

 

حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

  •  برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تورم اعلامی بانک مرکزی، باید توان مالی کارفرما مورد توجه قرار گیرد
  •  حداقل حقوق و دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که بدون در نظر گرفتن شرایط خاص، امکان تامین شرایط یک زندگی در سطح متوسط برای یک خانواده با تعداد اعضای متوسط (بر اساس اعلام مراجع رسمی) را داشته باشد
  •  

سپس این مصوبه که به صورت یک بخشنامه در اختیار عموم قرار گرفته و مبنای انجام کلیه محاسبات در حسابداری حقوق و دستمزد قرار می‌گیرد.  

 

 دانلود بخشنامه حقوق 1401

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 به شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ 1400/12/22 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به امضای حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین دستورالعمل‌ نحوه اجرای مصوبه 1400/12/19 در مورد کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و کارگران کارمزدی دائم و موقت جهت اجرا ابلاغ شد.

بخشنامه مزد 1401

صفحه اول بخشنامه دستمزد کارگران در سال 1401

 

بخشنامه دستمزد 1401

صفحه دوم بخشنامه دستمزد کارگران در سال 1401

 

 

بخشنامه حداقل مزد سال 1401 و دستورالعمل های تبعی آن

 

 

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 

 

بخشنامه مزد سال 1401 شورای عالی شامل چه اطلاعاتی است؟

بخشنامه حداقل مزد 1401، علاوه‌بر ارائه میزان افزایش در حداقل دستمزد کارکنان نسبت به سال گذشته، اطلاعاتی نیز در مورد افزایش سایر سطوح درآمدی در اختیار کارگران، کارفرمایان، حسابداران و حسابرسان قرار می‌دهد. در نتیجه اطلاعات بخشنامه حداقل حقوق و دستمزد بر اساس متن بخشنامه حقوق 1401 عبارتند از:

  • میزان افزایش حداقل حقوق
  • تعیین میزان پایه سنوات
  • میزان افزایش سایر سطوح دستمزدی

 

افزایش حداقل حقوق و دستمزد 1401

بر اساس بخشنامه حقوق سال 1401، میزان حداقل حقوق کارگران با 57.4 درصد افزایش نسبت به سال گذشته معادل 1,393,250 ریال در روز تعیین شده است. به این ترتیب، حداقل حقوق به صورت ماهیانه برابر با 41,797,500 ريال است.

 

پایه سنوات در سال 1401

بر اساس بند 2 بخشنامه افزایش حقوق 1401، در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی، به حداقل حقوق روزانه کارگرانی که بیش از یک سال از اشتغال آنان در یک کارگاه می‌گذرد، روزانه معادل 70,000 ريال به عنوان پایه سنوات اضافه می‌گردد؛ مبلغ پایه سنوات معادل 2,100,000 ريال در ماه (30 روزه) است.

 

افزایش سایر سطوح مزدی در سال 1401

میزان افزایش در سایر سطوح مزدی برای سال 1401 معادل 38 درصد است؛ به عبارت دیگر، از ابتدای سال 1401، درآمد ماهیانه کارگران به میزان 38 درصد نسبت به آخرین دستمزد سال 1400 به علاوه مبلغ 171,722 ريال به صورت روزانه افزایش می‌یابد؛ به بیان دیگر معادل 38 درصد به علاوه مبلغ 5,151,660 ريال به صورت ماهیانه خواهد بود.

 

کمک هزینه پرداختی خانوار در سال 1401

بر اساس اعلام شورای عالی کار، در سال 1401 کمک هزینه‌های پرداختی به کارگران برای یک ماه کارکرد به صورت زیر خواهد بود:

 

جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 1401

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 1401 را ارائه نمود:

جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال 1401

 

جدول افزایش حقوق 1401

بر اساس بخشنامه مزد 1401 شورای عالی کار، جزئیات جدول حقوق سال 1401 عبارت است از:

 

شرحمبلغ روزانه در سال 1401 (ریال)مبلغ ماهیانه (30 روزه) در سال 1401 (ریال)درصد افزایش نسبت به 1400
دستمزد پایه1,393,25041,797,50057.4
پایه سنوات70,0002,100,00050
بن کارگری283,3338,500,00041.7
حق مسکن216,6666,500,00044.4
حق اولاد139,3254,179,75057.4
سایر سطوح دستمزدی171,7225,151,66038

جدول حداقل دستمزد کارگران سال 1401

نحوه محاسبه اضافه کاری و نوبت کاری برای سال 1401

شرحبدون سابقه (30 روز)بدون سابقه (31 روز)باسابقه (30 روز)با سابقه (31 روز)
هر ساعت اضافه کاری266,105266,105279,475279,475
نوبت کاری صبح-عصر (10%)4,179,7504,319,0754,389,7504,536,075
نوبت کاری صبح-عصر-شب (15%)6,269,6256,478,6136,584,6256,804,113
نوبت کاری صبح-شب، عصر-شب (22.5%)9,404,4389,717,9199,876,93810,206,169

جدول محاسبه فوق العاده های شغلی در سال 1401

 

کلام آخر

یکی از مهم‌ترین وظایف شورای عالی کار تعیین میزان افزایش در حداقل حقوق و دستمزد کارگران است؛ نتیجه این فرآیند که با بررسی شرایط جامعه، کارگر و کارفرما و همچنین گفتگو با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت انجام می‌شود، در قالب بخشنامه افزایش حقوق در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. بر اساس بخشنامه حقوق سال 1401، میزان حداقل حقوق روزانه کارگران معادل 1,393,250 ريال است. از آنجا که محاسبه حقوق و دستمزد، تابع عوامل مختلفی نظیر تعداد ساعات کارکرد ماهیانه، اضافه کاری، سابقه کارگر است.

منبع: پرشین حساب

>

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش