تبدیل سهام شرکت | تبدیل سهام بی نام به بانام وبلعکس

تبدیل سهام شرکت | تبدیل سهام بی نام به بانام وبلعکس

 

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد.هر قسمت آن سرمایه را "سهم" می گویند.لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید:"سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد".بنابراین،هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.همچنین،چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت،به او تعلق دارد و در برابر شرکت،اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد،چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.

 

تبدیل سهام شرکت با نام به سهام بی نام و بر عکس:

برای تبدیل سهام شرکت با نام به سهام بی نام و بر عکس، تشریفات و مراحل قانونی معینی مقرر شده که بایستی رعایت گردد که در مورد تبدیل سهام شرکت بی نام به با نام و سهام با نام به بی نام یکسان نیست.

 

تبدیل سهام شرکت با نام به سهام بی نام:

برخلاف مورد اول، در تبدیل سهام شرکت با نام به بی نام، قانون گذار در ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تشریفات ساده تر و مدت کوتاه تری را ضروری دانسته است:
“برای تبدیل سهام شرکت با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگه داری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود.”

 

نمونه صورت جلسه تبدیل سهام شرکت با نام به بی نام:

بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه  تبدیل سهام شرکت با نام به بی نام

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  …………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ……… در ساعت ………… مورخ  ………… با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام با نام به بی نام قرائت و تصمیمات زیر به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام با نام شرکت به تعداد  ………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام  بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده …………  در اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید.

سرمایه شرکت به مبلغ……..……….. ریال منقسم به …………  سهم …………..…….. ریالی بی نام که 35 درصد آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.

ضمنا هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت ……….. خاتمه یافته و به آقا / خانم……………….……….. احدی از سهامداران یا اعضای هیئت مدیره، با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی                  نام و نام خانوادگی         نام و نام خانوادگی            نام و نام خانوادگی

رئیس جلسه………….………..    ناظر………….………..       ناظر………….………..        منشی………………..

 

نکات نمونه صورت جلسه تبدیل سهام شرکت با نام به بی نام:

 1. کلیه صورت جلسات می بایست روی سر برگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

 2. ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضای کلیه سهامداران.

 3. تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد.

 4. در خصوص مجامع اکثریت ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت مجامع در رعایت ماده 97 و نیز رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست (ارسال سه نوبت روزنامه تبدیل) از طریق پست

 5. در خصوص مجامع 100 درصد صرفا رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست. (ارسال سه نوبت روزنامه تبدیل) از طریق پست

 6. رعایت ماده 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت. (برگ نمایندگی)

 7. کلیه اقدامات پذیرش صورت جلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

 8. جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

 

تبدیل تبدیل سهام شرکت بی نام به با نام:

ترتیب این نوع تبدیل سهام در ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح زیر مقرر شده است:

“در مورد تبدیل تبدیل سهام شرکت بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.”

ضمانت اجرای عدم مراجعه سهامداران در ماده 45 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش بینی شده است، که بر اساس آن پس از پایان مهلت مقرر و عدم مراجعه برخی از سهامداران، سهام ایشان باطل تلقی شده و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق آن بازار وگرنه در حراج فروخته خواهد شد.

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله صورتجلسه افزایش سرمایه را مطالعه کنید

 

 

 

نمونه صورت جلسه تبدیل تبدیل سهام شرکت بی نام به با نام:

 

بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه تبدیل تبدیل سهام شرکت بی نام به با نام

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ………….. در ساعت …………..  مورخ …………..  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت مدیره اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به با نام قرائت و تصمیمات زیر به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ……………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام با نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده………  در اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید.

سرمایه شرکت  مبلغ ……………………..   ریال منقسم به ………………   سهم ……………….………..   ریالی

با نام که تماما 35 درصد آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.

ضمنا هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام با نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت  ………  خاتمه یافته و به آقا / خانم ……………………..  احد از سهامداران یا اعضای هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

نکات نمونه صورت جلسه تبدیل تبدیل سهام شرکت بی نام به با نام:

 1. کلیه صورت جلسات می بایست روی سر برگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

 2. ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضای کلیه سهامداران.

 3. تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد.

 4. در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده 97 و نیز رعایت ماده 44 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست و اصل آگهی تبدیل الزامیست.

 5. رعایت ماده 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت. (برگ نمایندگی)

 6. کلیه اقدامات پذیرش صورت جلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

 7. جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

 

 

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید