برگ قطعی مالیات چیست و ترتیب صدور آن چگونه است؟

 

یکی از مفاهیم مهم در شاخه مالیات و پرداخت مالیات مشمول، برگه مالیات می باشد که هر مودی مالیاتی باید با آن آشنایی داشته باشد. برگ تشخیص مالیات، تنها یکی از برگه های رسمی سازمان امور مالیاتی به شمار می رود که از طرف اداره مالیات برای مودیان مالیاتی صادر می گردد. در این برگه، نظرات و نحوه محاسبات مقدار و نوع مالیات پرداختی هر مودی مالیاتی، درج و ابلاغ می شود. 

 

مالیات قطعی شده چیست؟

از جمله سرفصل‌های مرتبط با امور دارایی، دریافت برگ قطعی مالیات است که معمولا به نام مالیات قطعی نیز مطرح می‌شود. قبل از تعریف کامل مالیات قطعی، لازم به توضیح است که مالیات تعیین شده برای یک مجموعه، در مرحله اول غیر قطعی و به نوعی بدوی است. از این رو زمانی که این مالیات در سامانه دریافت برگ قطعی مالیات اعلام می‌شود، پرداخت کننده طبق قانون حق دارد از جزئیات آن آگاه باشد.
به عنوان مثال، چگونگی محاسبه مالیات بر اساس تراکنش‌ها و میزان دارایی و … به علاوه اسامی و مشخصات و منصب افراد بررسی و محاسبه کننده مالیات، اطلاعاتی هستند که پرداخت کننده قادر است آن‌ها را درخواست و در مدت زمان مشخصی دریافت کند.
ادعای مودی یا مالیات دهنده، اولین مرحله از تعیین مالیات را شکل می‌دهد. به این معنی که میزان مالیات محاسبه شده بر اساس اظهارنامه‌ای است که مودی تنظیم کرده و تحویل می‌دهد.
همین اظهارنامه نیز امکان اصلاح و بازبینی و تغییر البته بر اساس مقررات را دارد و تشخیص و تعیین مالیات بر اساس آخرین اظهارنامه ارائه شده، تراز مالی و دفاتر ثبت وی، محاسبه می‌شود.
مالیات تعیین شده در قالب «برگ تشخیص مالیات» به مودی ابلاغ می‌شود و از زمان ابلاغ، سی روز برای بازبینی محاسبات، کسب اطلاع از فرآیند محاسبه و همچنین اعتراض به عدد اعلام شده، فرصت دارد. این میزان ابلاغی، هنوز قطعی نشده و در صورت اعتراض به آن، موضوع در هیات اختلاف مالیاتی، مطرح و بررسی می‌شود.

 

انواع برگ قطعی مالیات:

  • برگ مالیات قطعی عملکرد
  • برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده
  • برگ قطعی مالیات حقوق
  • برگ قطعی مالیات تکلیفی
  • برگ قطعی مالیات سه در هزار

 

مدتی پیش پيرو دستورالعمل شماره512-95-230 مورخ27-5-1395 وبخشنامه شماره20248-230-د مورخ17-5-1395راجع به توليد و صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحي 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15-2-1395 درآمد مشمول ماليات و ماليات آنها با نظر اتحاديه ذي ربط تعيين گرديد،طبق این بخشنامه مهم :

1- برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل مذکور در سامانه تحت وب گزارش هاي سيستم مشاغل توليد، بارگذاري و در دسترس ادارات امور مالياتي قرار گرفته تا با مراجعه به سامانه يادشده نسبت به بررسي انجام توافق با اتحاديه صنفي ذي ربط در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 اصلاحي مصوب 27-11-1380 قانون صدرالذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را با ذکر دلايل در سامانه مشخص نمايند. در صورت عدم انجام توافق با اتحاديه ذي ربط نياز به بررسي هاي بعدي براي مودي مورد نظر بشرح بندهاي زير نبوده و در اين صورت پرونده مذکور مشمول توافق نگرديده و توسط ادارات امور مالياتي رسيدگي خواهد شد.

2-در صورت انجام توافق با اتحاديه ذي ربط ، ضمن بررسي درآمد مشمول ماليات ، معافيت و ماليات متعلق با توجه به موارد مشخص شده در دستورالعمل هاي شماره 506-95-200مورخ15-2-1395 و 512-95-230 مورخ 27-5-1395

( مشمولين نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش{سامانه هاي فروشگاهي} مقررات مواد 137 و 172 و …) چنانچه ماليات محاسبه شده در برگ قطعي ماليات توليد شده از طريق سامانه ، مورد تاييد باشد مراتب در سامانه مشخص و در صورتي که با توجه به شرايط مذکور درآمد مشمول ماليات يا معافيت نياز به اصلاح و ويرايش دارد ضمن انجام اصلاحات لازم مراتب را با ذکر دليل در سامانه مشخص نمايند.

3-ادارات کل امور مالياتي موظف هستند حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل بررسي هاي لازم معمول و مراتب را در سامانه مشخص و سپس ظرف مدت يک هفته پس از صدور برگ قطعي نسبت به ابلاغ آن به مودي اقدام نمايند.

4-با توجه به بند دو اين دستورالعمل مسئوليت بررسي صحت محاسبه درآمد مشمول ماليات/ معافيت و ماليات تعيين شده با رعايت دستورالعمل 506-95-200 مورخ 15-2-1395 و 512-95-230مورخ27-5-1395 با ادارات امور مالياتي ذي ربط مي باشد.

پيرو دستورالعمل شماره 506-95-200مورخ 15-2-1395 و پيرو نامه شماره 20248/ 230/ د مورخ 17-5-1395راجع به تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم، ترتيبات صدور برگ هاي قطعي ماليات موديان مذکور موضوع بند 4 دستورالعمل يادشده را به شرح زير اعلام مي دارد:

1- صدور برگ قطعي ماليات عملکردسال1394براساس توافق موضوع مقررات يادشده صرفا در خصوص مودياني انجام خواهد شد که داراي شرايط زير باشند:

1-1-تسليم به موقع اظهارنامه الکترونيکي.

1-2-تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه مندرج در اظهارنامه. ( با توجه الزام تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه در اظهارنامه الکترونيکي ، لذا کليه اظهارنامه هاي الکترونيکي امکان برخورداري از توافق را دارند)

1-3- انجام توافق با اتحاديه ذيربط.

1-4 – قطعيت ماليات عملکرد سال 1392 يا 1393 حسب مورد تا زمان تسليم اظهارنامه.

2- اعضاي اتحاديه هايي که در رسته هاي شغلي موضوع گروه هاي الف و ب ماده 96 اصلاحي 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم قرار داشته باشند ، مشمول توافق نخواهند بود .

3- مبناي صدور برگ قطعي ماليات عملکرد سال1394 براساس توافق يادشده و با رعايت شرايط بند (1) فوق ، قطعيت ماليات عملکرد سال 1392يا 1393 حسب مورد تا زمان تسليم اظهارنامه با توجه به بند هاي 4 ، 5 ، 6 و 7 اين دستورالعمل و بندهاي 6، 7، 8، 9 و10 دستورالعمل صدرالاشاره مي باشد.

4- مودياني که براي عملکرد سال 1393 به عنوان نمونه براي رسيدگي انتخاب و پرونده مالياتي عملکرد مذکور رسيدگي وليکن تا زمان تسليم اظهارنامه به قطعيت نرسيده است ، مشمول توافق نخواهند بود.

5- در صورتي که ماليات ابرازي در اظهارنامه عملکرد سال 1394 بيشتر از ماليات قطعي عملکرد سال 1393 باشد، برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1394براساس رقم ابرازي مودي صادر مي گردد.

6- در صورت عدم قطعيت ماليات عملکرد سال 1393 تا زمان تسليم اظهارنامه ، ماليات قطعي عملکرد سال1392 ، با رعايت درصد رشد هاي موضوع بند(2) دستورالعمل صدرالاشاره، مبناي توافق مي باشد. همچنين درصورتي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1394مودي بيش از درصدهاي رشد موردنظر نسبت به سال 1392 باشد، ماليات ابرازي ملاک صدور برگ قطعي ماليات خواهد بود.

 

 

 

پیشنهاد میشود مقاله آیا با جریمه عدم تسلیم اظهارنامه را مطالعه کنید

 

 

 

7- در خصوص موديان مشمول توافق که درآمد مشمول ماليات يا ماليات ابرازي عملکرد سال 1394 آنها کمتر از ماليات قطعي عملکرد سال 1393 و يا کمتر از درصد هاي رشد ماليات قطعي عملکرد سال 1392 حسب مورد باشد، اين امر مانع از صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1394 بارعايت بند (2) دستورالعمل صدرالاشاره نخواهد بود.

8- ملاک قطعيت ماليات عملکرد سال هاي 1392 يا 1393 حسب مورد ، تاريخ قطعيت ماليات مي باشد.( تاريخ صدور يا ابلاغ برگ قطعي ماليات مبنا قرار نمي گيرد.)

9- برگ قطعي ماليات براي کليه صاحبان مشاغلي که داراي شرايط دستورالعمل صدرالاشاره­باشندازطرف­مرکز فن آوري اطلاعات و ارتباطات توليد و طي ليست هاي مشخص به شرح زير در کارتابل ادارات امور مالياتي قرار
مي گيرد:

9-1- ليست عادي موديان مشمول توافق.

9-2- ليست ساير موديان با ذکر شرايط مربوط(بندهاي 6 ،7 ، 8 و 9 دستورالعمل 506-95-200 مورخ 15-2-1395).

10-ادارات کل امور مالياتي پس از توليد برگ هاي ماليات قطعي مکلفند حداکثر تا زمان مقررکه توسط اين معاونت اعلام مي شود، موارد عدم شمول توافق و يا اصلاح اطلاعات را با ذکر دلايل در سامانه مشخص نمايند . همچنين براي بقيه موارد پس از بررسي برگ ماليات قطعي صادر خواهد شد.

11- ادارات کل امور مالياتي مي بايست ترتيبي اتخاذ نمايند که اوراق مذکور حداکثر ظرف مدت ده (10) روز پس از تاريخ صدور ابلاغ گردد.

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید