جزئیات کامل فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی

 

بطور حتم آشنایی با مراحل رسیدگی مالیاتی و  اعتراض به مبلغ مالیات تشخیصی توسط  سازمان امور مالیاتی حق مودیان مالیاتی بر شمرده می شود  . به طور کلی  دامنه وسیعی از اشخاص  با سازمان امور مالیاتی ارتباط داشته  و یا به طور حتم در آینده‌ای نه چندان دور خواهد داشت.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎيﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، روﻳﻜﺮد اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮده و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎديﭘﺎﻳﺪار، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮده از ﻃﺮق و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﻣﻮدﻳﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻮدﻳﺎن، آﻧﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ اﺑﺮاز درآﻣﺪ

ﺧﻮد ﺑﺎ دادن اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻮاﻋﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ روش ﻛﻪ ﺑﻪﺧﻮداﻇﻬﺎري ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺎنﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﺗﻤﻬﻴﺪات و ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي آﻧﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ؛ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮداﻇﻬﺎري ﻧﺸﺎنﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن واﺣﺪﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت آﻧﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ را در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰاﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

 

اﻟﻒ) ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﻣﻮدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ادارات اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را در ﻣﻮاﻋﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ آﻧﺎن 2 ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﻧﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ درآﻣﺪ ﺻﺎدر ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻳﻚ ﺳﺎل ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ درآﻣﺪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻣﻮدي اﺑﻼغ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮدي ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 226 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻻزم ﻇﺮف ﻳﻜﻤﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎه اﻗﺪام و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن اﺻﻼﺣﻲ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ (ﻣﻤﻴﺰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮدي و ﺗﻌﻴﻴﻦ درآﻣﺪ وي ﻃﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ از ﻣﻮدي ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪدﻓﺎﺗﺮ و ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺧﻮﻳﺶ را در اﺧﺘﻴﺎر وي ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖﻇﺮف ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﻮدي ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد وﻣﺪارك را ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻫﺎيﻧﮕﻬﺪاري دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮدي از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪدﻓﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﻃﻲ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی را مطالعه کنید

 

 


ب) ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت آن
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻮدﻳﺎن اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﺮارﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺣﺘﻲ در ﭘﺎره اي از ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ درآﻣﺪ آﻧﺎن ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑه وصول آن اقدام می نماید.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 157 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮدﻳﺎن از اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻮﻋﺪﻣﻘﺮر ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺘﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺮف اﻳﻦ ﻣﺪت واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲدرآﻣﺪ ﻣﻮدي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﺻﺎدر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎيﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﺑﻪ ﻣﻮدي اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا درآﻣﺪ آﻧﺎن دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻋﻠﻲ اﻟﺮاس درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

ﻣﺎده 97 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻲ اﻟﺮاس ﻣﻲ ﮔﺮدد را ﺑﻪ ﺷﺮحذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
1) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﻳﺎ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺣﺴﺎبﺳﻮد و زﻳﺎن، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
2) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮدي ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ اداره اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط از اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﻳﺎ ﻣﺪاركﺣﺴﺎب در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ.در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮدي از اراﺋﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺪارك ﺣﺴﺎب ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﺠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﺣﺘﺴﺎب آن ﺟﺰء ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻳﻦﻗﺴﻤﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺮاس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اﺑﺮازي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ادارهاﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﻮد در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻮدي اﺑﻼغ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﺳﻪ ﻧﻔﺮه اﺣﺎﻟﻪ ﮔﺮدد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻣﺴﺠﻞ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪروش ﻋﻠﻲ اﻟﺮاس ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد، ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم و ﻛﺴﺐاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، اﺑﺘﺪا ﻗﺮﻳﻨﻪ و ﻳﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺬﻛﻮر درﻗﺎﻧﻮن را ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮدي ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐ ﻳﺎﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺮر از روي دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺿﺮاﻳﺐ در ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﻗﺮاﺋﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮديﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺎﻟﻴﺎت وي ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺑﻼغ ﮔﺮدد.

 

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر درﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻮدﻳﺎن و اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻣﺤﺎﺳﻦ و اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:

1- ﺗﻌﻴﻴﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎت از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪاركاراﺋﻪ ﺷﺪه
2- ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮاﺋﻢﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﻀﺮاﺗﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

  • ﺗﻌﻴﻴﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺮاس
  • ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻋﺪم اراﻳﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ (ج) ﻣﻌﺎدل 10% ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺑﺮاي اﺷﺨﺎصﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) و (ب) ﻣﺎده 95 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﺎدل 40% ﻣﺎﻟﻴﺎتﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﻳﺎ ﻋﺪم اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ، ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﻳﻤﻪ اي ﻣﻌﺎدل 20%ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  • ﺟﺮﻳﻤﻪ اي ﻣﻌﺎدل 2/5% ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮرﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮر (ﺗﺎرﻳﺦاراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ)
  • ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن در دوره ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
آموزش صفر تا صد حسابداری بازار کار
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو پروژه محور

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید