اطلاعات کامل استرداد ارزش افزوده در صادرات

 

سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادر کنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد ومدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی­های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مستردنماید.»لذا ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند. 

 

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا از سال ۱۳۹۴ به بعد

در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مقرر می‌دارد”سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادرشده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.” لذا ادارات امور مالیاتی و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

 

تبصره1ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره2ـ تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

 

پ ـ ماده 23 احکام دائمی – به‌منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی ـ خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

 

ردیابی معافیت نرخ صفر در قانون مالیات های مسقیم 

الف: ماده132-منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

 

ت: ماده 132-شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

 

ژ: ماده132-مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

 

تبصره 1. ماده 146مکرر-ارائه اظهارنامه مالیاتی ،دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي نمايد شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه ،دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جریمه و مجازات مقرر در اين قانون می شود.

 

ماده 141. صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادی و دارائی ، صنعت، معدن و تجارت و نفت واتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن وکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

تبصره 1. درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

تبصره 2. مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب15/10/1389لازم الاجرا می‌شود.

 

ماده 35 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير: تبصره 8-ماده 14قانون معادن- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

 

اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

الف – ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی؛

ب- ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارضارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده؛

ج – ارائه دفاتر روزنامه و کل تحریرشده مربوط به سال صدور کالا؛

د- ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه‌های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده‌؛

س- ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی، در مواردی که کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مأموران مالیاتی می‌بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی را پس از ممهور نمودن به مهر “برگ خروجی در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مؤدی ارائه گردید” به مؤدی عودت دهند.

۵-ادارات امور مالیاتی می‌بایست پس از دریافت مدارک فوق‌الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و …طبق فرم شماره (۳) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رویدادها در دفاتر و …)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر
مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (۴) انجام پذیرد.

 

لینک معافیت در مالیات بر ارزش افزوده 

ماده13ـ صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي‌باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (درمورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد مي‌گردد.

 

ماده17ـ مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استنادصورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد مي‌گردد.

ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد.

 

تبصره 1. در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره 6. مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خساراتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

 

ضوابط استرداد عمومی

– مؤديان متقاضي استرداد اضافه پرداختي ماليات وعوارض بايستي باستناد ماده 18 قانون در نظام ماليات برارزش افزوده ثبت نام و اظهارنامه دوره مالياتي مورد نظر را مطابق ماده 21 قانون و بخشنامه هاي مربوط(در خصوص مهلت پيش بيني شده جهت برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر)تكميل و تسليم اداره امور مالياتي ذيربط نموده باشند؛

 

تبصره: در صورت عدم تسليم اظهارنامه مطابق مفاد ماده«21» قانون و بخشنامه هاي مربوط (در خصوص مهلت پيش بيني شده جهت برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر ) اضافه پرداختي مؤدي قابل استرداد در دوره مذكور نبوده و صرفاً با رعايت مقررات مربوطه (از جمله اختيار سازمان به رسيدگي و حسابرسي ) قابل انتقال به حساب ماليات و عوارض دوره بعد خواهد بود.

 

2 – مؤديان متقاضي استرداد ماليات و عوارض مي بايست هنگام تسليم اظهارنامه هر دوره مالياتي، روش دو مندرج در بند « ج » اظهارنامه را انتخاب نمايند، در اينصورت نيازي به تكميل فرم درخواست استرداد نمي باشد؛

 

3 – آندسته از مؤديان متقاضي استرداد كه با توجه به اظهارنامه تسليمي، هيچ يك از روش هاي 1 يا 2 بند «ج»مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند، چنانچه فرم درخواست استرداد را ظرف مدت 30 روز از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه و بخشنامه هاي مربوط (در خصوص مهلت پيش بيني شده جهت برخورداري از بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر) به اداره امورمالياتي ذيربط تسليم نمايند، اضافه پرداختي قابل استرداد خواهد بود؛

 

4 – اندسته از مؤديان متقاضي استرداد ماليات و عوارض كه به هنگام تسليم اظهارنامه مالياتي، هيچكدام از روشهاي مندرج در بند «ج»اظهارنامه را انتخاب ننموده اند، چنانچه پس از احراز اضافه پرداختي ماليات و عوارض به موجب برگ قطعي و منوط به اينكه مانده بستانكاري دوره مورد نظر را در اظهارنامه هاي دوره/دوره هاي بعدي انتقال نداده باشند و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي مذكور، فرم درخواست استرداد را تكميل و به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند، اضافه پرداختي ماليات و عوارض قابل استرداد خواهد بود در غير اينصورت به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان موصوف منظور خواهد شد؛

 

5 – هرگونه استردادماليات وعوارض به مؤديان،موكول به رسيدگي به عملكرد ماليات بر ارزش افزوده دورة مورد نظر و دوره هاي مشمول قبل از آن و همچنين احراز اضافه پرداختي به موجب برگهاي مطالبه صادره توسط اداراه امور مالياتي ذيربط خواهد بود؛

 

6 -كليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده از جمله مؤديان متقاضي استرداد (مطابق ماده 34 قانون) مكلفند كليه اسناد ومدارك معاملات خود را ثبت و نگهداري نموده و در صورت لزوم و درخواست به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند؛

 

7 – ارائه تعهدنامه كتبي مبني بر واقعي بودن، كامل بودن و صحت اسناد و مدارك ارائه شده وعدم استفاده مجدد از اسناد و مدارك مذكور براي استرداد وجه اضافه پرداختي و همچنين جبران خسارت وارده به دولت جمهوري اسلامي ايران در صورت عدم صحت اظهارات مؤدي؛

 

ضوابط استرداد صادرات 

ماده 34.قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

 

ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

1-­ تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی«ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانیwww.evat.ir توسط مودی;

 

2-­ ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده،نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکمیل دقیق صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (2) اقدام نمایند.

 

3- حذف شد

 

4-­ اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

الف – ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها;

 

ب – ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادرشده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره (5)

 

ج – ارائه اصل وتصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشورصادر شده;

 

د – ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه­های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده;

 

و – ارائه اصل وتصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها.

 

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی و صورتحساب­های خرید کالا، درمواردی که اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می­گیرد، مأموران مالیاتی می­بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورتحساب­های خرید کالا را پس از مهمور نمودن به مهر « این برگ در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مودی ارائه گردید» به مودی عودت دهند.

 

5-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست پس از دریافت مدارک فوق­الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارک مودیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … طبق فرم شماره (3) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و …)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد.

 

6-­ در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و … بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می­پذیرد، ادارات امورمالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره / دوره­های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

 

7-­ چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی می­بایست ظرف مهلت مقرر(یک ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده موردنظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند.

 

لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن تطبیق پروانه­های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مودی با سامانه گمرک، در صورت وجود ابهام و یا عدم درج اطلاعات پروانه های مزبور در سامانه یادشده از گمرک ذیربط استعلام و حسب پاسخ واصله درمهلت پیش بینی شده در قانون مذکور اقدام نمایند.

 

8-­­ استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و … صرفا در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی که مودی در دوره های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را ننموده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

 

9-­ استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 

10-­ ادارات امورمالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده ودر موعد قانونی ، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی­شده صادر کنندگان کالا، فاقد هر­گونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (4) دستورالعمل،معادل 80% (هشتاد درصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی­های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادر کنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت.

 

11-­ ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی،یک نفر رئیس

.استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل­های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

 

12-­ هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره های قبل می­باشد.

 

13-­ چنانچه مبلغ در خواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد کمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه توسط ادارات امورمالیاتی باشد، استرداد موقت صرفا تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود.

 

14-­ چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/دوره­های مالیاتی که استرداد موقت به صادرکنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود که اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای ارائه شده به دلیل غیر واقعی بودن قابل پذیرش نمی­باشد،در اینصورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

 

15­-­ در صورت همکاری مودی در ارائه به موقع اسناد و مدارک مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (34) قانون رفع موانع تولید …(یک ماه پس از ارائه درخواست استرداد) توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، چنانچه قصور و یا مسامحه مأموران مالیاتی محرز گردد،مدیران کل امورمالیاتی موظف هستند مراتب تخلف مأموران ذیربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش ودادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است ضمن پیگیری موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار نماید.

 

16-­ ادارات کل امورمالیاتی می­بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد و جوه» از منوی «گزارشات استرداد،وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی WWW.evat.ir/admin ثبت نمایند.

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید