کاهش 96% مالیات بر ارث در قانون جدید

کاهش 96% مالیات بر ارث در قانون جدید

 

 

مالیات بر ارث ؛ مالیات بدون جریمه و مقرون به صرفه

مقررات مالیات بر ارث جهت متوفیان از 1/1/ 1395:

الف – کاهش در مالیات از57%تا96% نسبت به قانون قبل

 

ب – در صورت تسلیم اظهارنامه ظرف یکسال از فوت ، بدهی ها از ارزش روز فوت ماترک کسر ودر صورت مازاد و یا در موارد عدم تسلیم اظهارنامه ماترک به ارزش روز انتقال به وراث مشمول مالیات خواهد بود

 

ج – حل اختلاف :
1- ناشی از ارزیابی ماترک به ارزش روز فوت و یا کسر بدهی مورد قبول ،در مراجع موضوع مواد 244، 247، 251، 251مکرر
2– ناشی از ارزیابی ماترک به ارزش روز انتقال و میزان مالیات پس از پرداخت مالیات ، در مراجع موضوع مواد 238، 244، 247، 216، 251، 251مکرر

 

د – بابت مالیات بر ارث هیچ گونه تکلیف وجریمه ای در نظر گرفته نشده است.

 

کاهش در مالیات بر ارث نسبت به قبل از سال 1395 :

تا(57%)کاهش درمالیات ارث سپرده های بانکی و اوراق مشارکت

تا (96%) کاهش در مالیات ارث سهام بورس

تا (94%) کاهش در مالیات ارث وسائل نقلیه

تا (78%) کاهش در مالیات ارث املاک

تا (91%) کاهش در مالیات ارث حق واگذاری(سرقفلی)

تا (71%) کاهش در مالیات ارث سایر اموال ودارائیها

کاهش مالیات ارث سرمایه گذاران خارجی در ایران از نرخ وراث طبقه دوم به نرخ وراث طبقه اول

(نرخ مالیات ارث طبقه دوم دوبرابر طبقه اول است)

 

ویژگی های خاص مالیات بر ارث :

الف – کسر بدهی اظهار شده ظرف یکسال از فوت ، از ارزش روز فوت ماترک :

واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تأیيدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ربط و همچنين هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و سایر بدهی های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایيد اداره امور مالياتی صلاحيت دار قرار گرفته و به موجب اظهارنامه ظرف مدت یکسال از تاریخ فوت ابراز گردیده ، از ماترک ابرازی یا شناسایی شده ،که معادل ارزش روز فوت ارزیابی شده ، به ترتيب اموال و دارایی های موضوع بند های (1) ٬(2) ٬(3) ٬(4) و (۵) ماده (۱۷) قانون کسر می گردد.

 

ب –حل اختلاف ارزیابی ماترک به ارزش روز فوت و یا کسر بدهی مورد قبول ، فقط در مراجع موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون :

در خصوص مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارث ظرف یکسال از فوت ارائه نموده اند ، در صورتی که در تعيين ارزش اموال و دارایی های اظهارشده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی وبدهی های متوفی جهت کسر از ماترک اختلافی بين اداره امور مالياتی صلاحيت دار و مؤدیان ایجاد گردد٬ با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتی موضوع مواد 244 ،247، 251 و 251 مکرر قانون مطرح و ارزش تعيين شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار ميگيرد.(پس از ابلاغ کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی ها و بدهی ها ، مهلت اعتراض حسب مقررات مواد مذکور خواهد بود)

 

ج – مازاد ماترک پس از کسر بدهی های اظهارشده حسب مورد به مأخذ (ارزش روز انتقال)به شرح زیر مشمول مالیات است:

1- نسبت به سپرده‌های بانکی،اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(3% )

2 – نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها در بورس هفتاد و پنج صدم درصد(75.%) و خارج از بورس شش درصد(6%) در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

3 – نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.

4 – نسبت به انواع وسايل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

5 – نسبت به املاک به نرخ هفت ونیم درصد(7.5%)به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و حق واگذاری سه درصد(3%)به مأخذ ارزش روز حق واگذاری ، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

6 – نسبت به اموال ودارائیهای متعلق به متوفی ایرانی که در خارج از کشور واقع شده پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال ودارائیها پرداخت شده به نرخ ده درصد(10%)ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات برارث درکشور محل وقوع مال قرارگرفته است.درصورت عدم شمول مالیات برارث درکشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یاتحویل به نام وراث.

 

 

کاهش 96% مالیات بر ارث در قانون جدید

 

د- حل اختلاف ارزیابی ماترک به ارزش روز انتقال و میزان مالیات پس از پرداخت مالیات ، در مراجع حل اختلاف قانون :

چنانچه در خصوص ميزان ماليات مشخصه بين مؤدی و اداره امور مالياتی اختلاف باشد٬ پس از پرداخت ماليات تعيين شده٬ ضمن صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون٬ اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالياتی موضوع مواد (۲۳۸) ٬(۲۱۶)؛ (۲۵۱) ٬(۲۴۷) ٬(۲۴۴) و (۲۵۱) مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور٬ مشخص شود مالياتی اضافه پرداخت شده است٬ اضافه پرداختی ماليات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.( پس از ابلاغ کاربرگ (فرمی) که حداقل در برگيرنده اطلاعات هویتی٬ نوع و ارزش اموال و دارایيها٬ نرخ و مبلغ ماليات متعلق ، مهلت اعتراض حسب مقررات مواد مذکور خواهد بود)

 

و – مالیات بدون جریمه :

عدم تسليم اظهارنامه مالياتی موضوع ماده (۲۶) قانون یا تسليم اظهارنامه خارج از موعد مقرر یا تاخیر در پرداخت مالیات موجب تعلق جریمه مواد(190و۱۹۲) قانون نخواهد بود.

بدهی های اظهار شده در اظهارنامه از ارزش روز فوت ماترک کسر و در هرحال مالیات در زمان پرداخت به ماخذ ارزش روز انتقال دارائی ها و ارزش معاملاتی املاک محاسبه و اعتراض مودی پس از پرداخت مالیات رسیدگی می شود.

 

موارد ذیل از شمول ارزیابی ماترک خارج می باشد:

1- اموالي که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آنها سلب و يا مورد وقف یا نذر یا حبس یا به صورت بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می شود،شهرداری‌ها ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی قرار گيرد و در صورتي که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد ، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
2-وجوه بازنشستگی و وظیفه وپس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت ومرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد.
3- اثاث البیت محل سکونت متوفی
4 – اموال شهدای انقلاب اسلامی جهت وراث طبقات اول و دوم

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ارث :

  1. گواهی فوت متوفی
  2. استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی
  3. رسید گواهی مالیاتی
  4. تصویر برابر اصل شده شناسنامه وراث
  5. وکالتنامه وکیل دادگستری 
  6. وکالت‌نامه و قیم‌نامه و کارت ملی وی (در شرایطی که شخص متقاضی از وراث نباشد)
  7. مدارک لازم برای احراز محل سکونت متوفی از قبیل سند، اجاره نامه، قبض آب، برق یا گاز به نام متوفی
  8. مدارک مربوط به اموالی که در اظهارنامه ابراز شده است
>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید