حسابرسی هزینه ها و رسیدگی بیشتر به درآمد ها و هزینه ها

حسابرسی هزینه ها

 

درمورد ارزشیابی دارایی ها در صورتی که چند ارزشی باشند ، حسابدار باید مبلغ کمتر را انتخاب نماید ولی در مورد حسابرسی هزینه ها مبلغ بیشتر باید انتخاب گردد. پس وقتی مفهوم احتیاط در مورد سود و زیان بکارگرفته شود ، نتیجه آن رقم درآمد کمتر یا محتاطانه خواهد بود .

صورت های مالی که وضعیت مالی را کمتر از واقع نشان می دهند ، هرگز سبب اقامه دعوی علیه حسابرسان نمی شود . صورت های مالی باید وضعیت مالی را به صورت مطلوب نشان دهند ، تا با ارزش باشند نه اینکه آن ها را کمتر از واقع منعکس کند . رسیدگی حسابرسان به معاملات درآمد و هزینه باید خیلی بیشتر از رسیدگی به دارایی ها و بدهی ها باشد .

 

اولین بخش از هزینه ها ، هزینه های استخدامی هستند.

هزینه های استخدامی:

حقوق و دستمزد ، اضافه کاری ،حق بیمه های اجتماعی ، در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی اقدامات زیر به صورت نمونه گیری انجام می شود :
1- کنترل محاسبات ریاضی لیست های حقوق و مزایا و مالکیت مکسوره .
2- کنترل محاسبات حق بیمه های اجتماعی سهم کارفرما با توجه به نوع بیمه (کارمندی و کارگری)
3- توجه به امضا دریافت کننده حقوق و دستمزد و احراز پرداخت و همچنین پیگیری اقلام پرداخت نشده در لیست از طریق رسیدگی به حساب بستانکاران (حقوق پرداختنی)
4- مطابقت اسامی حقوق بگیران و مبلغ حقوق و مزایا با پرونده استخدامی ، کارتهای حضور و غیاب و سایر مدارک موجود .
5- رسیدگی به 100 % اقلام پرداخت شده خارج از لیست و تطبیق مبالغ پرداختی با مدارک ضمیمه سند پرداخت . کنترل مالیات کسر شده و سایر کسورات قانونی.
6- اثبات اشتغال و رابطه استخدامی تعدادی از حقوق بگیران با موسسه مورد رسیدگی از طریق مراعه به پرونده های استخدامی ، ملاقات با حقوق بگیران و سایر شواهد و قرائن.
7- تهیه صورت خلاصه و صورت تفکیکی مبالغ پرداختی طبق لیست و خارج از لیست اقلام فاقد مدرک ، اقلام غیر قابل قبول در مورد هر یک از سرفصل های هزینه پرسنلی طبق دفاتر.
8- بررسی قبوض واریز مالیات ، حق بیمه های اجتماعی (کسورات قانونی) و استخراج مبالغ جریمه و خسارات تاخیر پرداختی .
9- چنانچه برای هزینه های پرداخت نشده ذخیره در نظر گرفته شده است محاسبات موسسه را در این خصوص کنترل نموده و پرداخت از این محل را در سال بعد بررسی نمایید.
10- هر گونه پرداخت حقوق و دستمزد و سایر مزایا بایستی به کارمندان و کارگران موظف موسسه و کنترل اینکه هیچگونه پرداختی به افراد غیر مشمول نشده باشد .
11- در حقیقت هدف از رسدگی به هزینه های حقوق و دستمزد پی بردن به موارد زیر است :

  • کلیه افرادی که نام آنها در لیست حقوق بوده واقعا وجود داشته .
  • افراد فوق در استخدام موسسه بوده و در سال مورد رسیدگی برای موسسه کار کرده اند.
  • حقوق های پرداختی واقعی بوده و افراد همان حقوقی را دریافت می کنند که در لیست ها می باشد و عین مبلغ پرداختی به دست ذی نفع رسیده است.
  •  میزان حقوق های پرداختی مندرج در لیست حقوق با مصوبات مربوطه مطابقت دارد و با توجه به میزان و مدت کارکرد بوده است .
  •   مبالغ مندرج در لیست حقوق از لحاظ تفکیک هزینه به درستی طبقه بندی و به حسابهای صحیح منظور شده است .
  •  مبالغ پرداختی بابت مزایا ( پاداش ، اضافه کار ، عیدی ، ایاب و ذهاب ، ماموریت و سایر ) به طور مضاعف ، هم در لیست حقوق و جداگانه به حسابها منظور نشده باشد .

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله نرخ حق‌ الزحمه خدمات حسابرسی در سال 1401 را مطالعه کنید

 

 

 

به بحث در مورد حسابرسی هزینه پاداش و عیدی در موسسات و شرکت ها می پردازیم.

 

رسیدگی به هزینه پاداش:

در هنگام رسیدگی به هزینه پاداش رعایت نکات زیر لازم می باشد:

1- مصوبات و دستورات صادره در خصوص پرداخت پاداش های انفرادی را با اسناد پرداختنی و مبالغ ثبت شده در دفاتر شرکت کنترل شود.

2- لیست های پرداخت پاداشهای دسته جمعی از نظر محاسبات کنترل شود.(جمع های افقی و عمودی ،ضرب،تفریق)

3- درمورد اینکه گیرندگان پاداش از کارکنان هستند یا خیر ، موضوع را احراز و سمت و مدت خدمت آنان را در مورد رسیدگی تعیین شود.

4- چنانچه پاداش به حساب کارکنان تخصیص داده شود و در سال مورد رسیدگی پرداخت نشده است پرداخت آن در سال بعد کنترل شود.

5- مبالغ پرداختی طی لیست به دفترکل و معین ربط داده شود.

6- محاسبات کسورات قانونی به دقت کنترل شود .

7- مبالغ غیر قابل قبول با توجه به حدنصاب قانونی (مازاد یک ماه حقوق) محاسبه شود.

8- صورتی از پاداش های پرداختی با مشخصات زیرتهیه شود : شماره و تاریخ سند ، نام و سمت دریافت کننده ، میزان حقوق ماهیانه ، مبلغ پاداش ، مالیات کسر شده ، مالیات قانونی ، مالیات واریز شده ، شماره برگ درخواست مالیاتی ،شماره و تاریخ فیش بانکی ، اقلام فاقد مدرک ، اقلام غیرقابل قبول. (چنانچه پرداخت پاداش به موجب لیست انجام شده باشد ،پس از کنترل لیست خلاصه آن در صورت تنظیمی درج شود.)

9- صورت موضوع بند 8 با جمع مبلغ هزینه مندرج در دفاتر و صورت حسابها و اظهارنامه مودی کنترل شود. 10- درمورد پاداش های پرداختی که در سایر فصلهای هزینه منظور شده است ، عینا بررسی های وضوع بند 1 تا 9 انجام شود.

11- پاداش اعضاء هیئت مدیره موظف و ممیز موظف با توجه به مقررات ماده 134 قانون تجارت مورد بررسی قرار گیرد.

 

رسیدگی به هزینه عیدی:

روش رسیدگی به این حساب به شرح زیر می باشد:

1- چنانچه پرداخت عیدی در شرکت به موجب آیین نامه یا دستورالعمل خاصی انجام شود ،مورد مطالعه قرار می گیرد.مورد مطالعه قرار گیرد و خلاصه آن یادداشت شود و چنانچه ضابطه مدونی در شرکت وجود ندارد ، روش شرکت بررسی و یادداشت گردد.

2- لیست های پرداخت عیدی از نظر محاسبات ریاضی کنترل شود.

3- مبالغ پرداختی خارج از لیست با اسناد و مدارک ضمیمه کنترل و رسیدگی شود .

4- درمورد اینکه آیا تمام دریافت کنندگان عیدی ، کارمندان شرکت می باشندموضوع بررسی شود و به خصوص توجه شود که در سال مورد رسیدگی چه مدت استخدام شرکت بوده اند.

5- مواردی که بیش از نصاب قانونی عیدی پرداخت شده است استخراج و نسبت به عیدی های مازاد مالیات متعلقه محاسبه گردد.

6- چنانچه عیدی پرداختی در سایر سرفصل های هزینه منظور شده است بندهای 1-3-5 بالا نسبت به این پرداخت ها اعمال شود.

7- صورتی از عیدی پرداختی به شرح زیر تهیه گردد:

شماره و تاریخ سند ، نام و سمت دریافت کننده ، میزان حقوق اصلی ماهیانه ، مالیات کسرشده ، مالیات قانونی ، مالیات واریز شده ، شماره برگ درخواست مالیاتی ، شماره فیش بانکی ، اقلام فاقد مدرک ، اقلام غیرقابل قبول .(در مواردی که عیدی به موجب لیست پرداخت شده است ، کافیست خلاصه لیست در صورت مذکور منظور گردد.)

8- صورت تهیه شده به شرح بند 7 بالا با اقلام مندرج در دفاتر کل ، معین و یا اظهارنامه مودی تطبیق شود.

9- چنانچه برای این هزینه ها ذخیره در نظر گرفته شده است (هزینه های پرداختی) محاسبات شرکت کنترل و پرداخت از محل ذخیره در سال بعد پیگیری گردد.

 

به نحوه حسابرسی هزینه های بازخرید خدمت کارکنان و ذخیره بازخرید مرخصی استفاده نشده و حق سنوات و هزینه ضایعات کالا و مواد اولیه خواهیم پرداخت .

1- چنانچه در آیین نامه استخدامی شرکت یا سایر ضوابط مدرن ، بازخرید خدمت کارکنان پیش بینی شده است مطالعه و خلاصه موارد یادداشت شود و اگر شرکت خارج از ضوابط مدرن روشی را اعمال می نماید ، ضمن بررسی روش مورد عمل ، خلاصه آن یادداشت شود.

2- صورتی از کارکنان اخراج شده که به آنان مزایای اخراج پرداخت شده است به شرح زیر تنظیم شود:

شماره و تاریخ سند ،نام و سمت قبلی دریافت کننده ، تاریخ استخدام کارمند اخراجی ، آخرین حقوق ماهیانه کارمند اخراجی ف مبلغ بازخرید خدمت ، مبلغ خسارت اخراج ، مبلغ بازخرید مرخصی ، مالیات قانونی بازخرید مرخصی ، مالیات بانکی مکسوره شرکت، اقلام فاقد مدرک ، اقلام غیر قابل قبول (اگر مزایای فوق الذکر هر ساله طی لیست های تنظیمی به کارکنان شرکت پرداخت می گردد احتیاج به تنظیم صورت ریز لیست نیست.)

3- پرونده پرسنلی کارکنان اخراجی مطالعه شود و از نظر تاریخ استخدام و مدت خدمت آنان اطمینان حاصل گردد .

4- محاسبات شرکت در خصوص بازخرید خدمت ، خسارت اخراج و بازخرید مرخصی کارکنان اخراجی با توجه به آرای صادره از طرف ادارات کار یا توافق به عمل آمده با در نظر گرفتن مقررات قانونی کنترل شود.

5- طرف حساب پرداخت های موضوع بند 4 ملاحظه شود و پرداخت آن به ذی نفع احراز شود.

6- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان شاغل بر اساس مطالعه پرونده پرسنلی آنان و مقررات شرکت و کنترل محاسبات مربوطه بررسی شود.

7- چنانچه مزایای بازخرید خدمت و خسارت اخراج هر ساله به کارکنان پرداخت و با آنان تسویه می شود، لیست های مربوط به این مزایا از نظر محاسبات ، مطابقت با پرونده پرسنلی کارکنان ، احراز پرداخت ، محاسبات مالیات و غیره کنترل و بررسی شود.

8- در مواقعی که این مزایا در سال پیش بینی و برای آنان ذخیره منظور می گردد ، پرداخت مبالغ پیش بینی شده در سال بعد پیگیری و احراز شود و نیز در مورد مبالغ پیش بینی شده بررسی لازم انجام شود.

9- در مورد حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده به بند 5 ماده 91 قانون مالیات ها توجه شود.(درخصوص استفاده از معافیت)

10- ذخیره مربوط به هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان به علت عدم پیش بینی در بند 2 ماده 148 از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد اما با توجه به تخصیص آن مشمول کسر مالیات تکلیفی است.

 

هزینه های ضایعات کالا و مواد اولیه :

الف) قبول دفاتر:

اداره امور مالیاتی بایستی با توجه به نگهداری مواد اولیه ، نرخ مواد اولیه ، نوع مواد اولیه ، کشور فروشنده ، نوع ماشین الات فروشنده ، تخصص کارگران ، کارگران ، فرسودگی ماشین آلات و مقایسه آن با ضایعات سالهای قبل موسسه و سایر مورد رسیدگی موسسات مشابه میزان ضایعات متعارف را با توجه به عوامل فوق الذکر تعیین کند.ضمنا بایستی توجه شود بعضی از موسسات که ناچارند کالای خریداری و یا ساخته شده خود را با نرخ مصوبه دولت به فروش رسانند کالای سالم خود را با وسایل مختلف تبدیل به ضایعات نموده و آن را به عنوان ضایعات با نرخ بازار بدون محدودیت به فروش می رسانند .بنابراین ممیزین مالیاتی بایستی توجه داشته باشند که میزان ضایعات و علل ضایع شدن و قیمت فروش به دقت مورد بررسی قرار دهند.

 

ب ) علی الراس:

1- در صورتیکه قیمت تمام شده کالا یا مواد ضایع شده قبلا جزء قیمت تمام شده کالای خریداری یا ساخته شده منظور گردیده ،فروش ضایعات کلا سود بوده و اعمال ضریب بر روی فروش در این حالت صحیح نمی باشند.

2- در صورتیکه قیمت تمام شده کالا یا مواد ضایع شده قبلا جزء قیمت تمام شده کالای ساخته شده منظور نشود و برای آن حساب جداگانه در نظر گرفته شده است ، درآمد مشمول مالیات فروش ضایعات با اعمال ضریب مناسب بر روی فروش ضایعات تعیین خواهد شد .

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید